SFS 2006:872 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

060872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt regeringens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1 och

2 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 2 §§ samt 9 kap. 1 och
3 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges
gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som skall tillämpas på större företag

och större koncerner skall tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag
som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar

skall tillämpas på medlemsbanker, kreditmarknadsföreningar och institut för
elektroniska pengar som är ekonomiska föreningar, om inte annat särskilt fö-
reskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

4 §

3

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,
4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt
7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra

upplysningar.

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 2002:151.

3

Senaste lydelse 1999:1113.

SFS 2006:872

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

3

SFS 2006:850-889

background image

2

SFS 2006:872

2 kap.

1 §

4

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag, skall en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovis-
ningen.

2 §

5

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. års-

redovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

1 § om årsredovisningens delar,
2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, samt
7 § första, femte och sjätte styckena om årsredovisningens underteck-

nande.

3 kap.

2 §

6

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonden,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar,
10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt
13 § om extraordinära intäkter och kostnader.

4 kap.

1 §

7

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och om-

sättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,

4

Senaste lydelse 2002:151. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1999:1113.

6

Senaste lydelse 2005:557.

7

Senaste lydelse 2004:1176.

background image

3

SFS 2006:872

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
14 f och 14 g §§ om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

5 kap.

1 §

8

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a–4 c §§ om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen skall

samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

7 kap.

1 §

9

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje

8

Senaste lydelse 2004:584.

9

Senaste lydelse 2002:151. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2006:872

räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (1994:2004) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbo-
lag, skall en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovis-
ningen.

2 §

10

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

4 § om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

9 kap.

1 §

11

Minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio måna-

der skall en särskild redovisning (delårsrapport) avges enligt denna lag.

3 §

12

De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av del-

årsrapport m.m. skall delårsrapporten

– i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det, samt
– i banker och hypoteksinstitut ges in till Finansinspektionen enligt 8 kap.

5 § denna lag så snart det kan ske och allra senast inom två månader efter
rapportperiodens utgång.

2. Utelämnande av uppgifter om koncernen enligt 3 § tredje stycket får

ske endast om förutsättningarna enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2
denna lag föreligger.

10

Senaste lydelse 2004:1175.

11

Senaste lydelse 2002:151.

12

Senaste lydelse 2002:151.

background image

5

SFS 2006:872

3. I delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räken-
skapsårs utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.