SFS 1999:913 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

990913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 4 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande ly-
delse.

8 kap.

4 §

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till re-

visorerna och lekmannarevisorerna

1. i ett bankaktiebolag eller i en medlemsbank senast en månad före ordi-

narie stämma,

2. i en sparbank senast en månad före ordinarie stämma, dock senast den

31 mars,

3. i ett hypoteksinstitut senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

SFS 1999:913

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.