SFS 2005:936 Lag om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2005:936 Lag om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
050936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs ifråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 4 kap. 2 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:1176)

om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2004:1176) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § för-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt

7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om dom-
stolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse i tillämpliga delar.

5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

6. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

7. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelserna i 14 f och
14 g §§.

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

SFS 2005:936

Utkom från trycket
den 9 december 2005

2* SFS 2005:936�951

background image

2

SFS 2005:936

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.