SFS 2005:936 Lag om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

050936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs ifråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 4 kap. 2 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:1176)

om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2004:1176) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § för-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt

7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om dom-
stolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse i tillämpliga delar.

5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

6. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

7. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelserna i 14 f och
14 g §§.

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

SFS 2005:936

Utkom från trycket
den 9 december 2005

2* SFS 2005:936–951

background image

2

SFS 2005:936

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.