SFS 2002:1063 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

021063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § och 7 kap. 4 § lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall
ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
5 § om uppskrivningsfond,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag, samt
26 § om uppgift om moderföretag.

1

Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43.

2

Senaste lydelse 1999:1113.

SFS 2002:1063

Utkom från trycket
den 20 december 2002

background image

2

SFS 2002:1063

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

7 kap.

4 §

3

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp som bun-
det kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9, 18 a och 26 §§ årsredovisningslagen,
samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys i

6 kap. 1 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 och 3 §§ årsredovis-
ningslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.

2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift

om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:1113.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.