SFS 1999:1113 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

991113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2, 4 och 7 §§, 2 kap. 1 och

2 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1–
4 §§, 8 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 1–3 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 2 §
i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen

(1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges gälla
för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningsslagen som gäller ekonomiska föreningar

skall tillämpas på medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar, om inte
annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

4 §

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

3 § andra stycket om definition av andelar,
4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt
7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra

upplysningar.

7 §

För banker och hypoteksinstitut är kalenderår räkenskapsår om inte an-

nat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1113

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1113

2 kap.

1 §

2

I banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut och värdepappers-

bolag skall en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen. Detsamma skall
gälla för övriga aktiebolag som omfattas av denna lag i fall som avses i
2 kap. 1 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (1994:2004)

om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värde-
pappersbolag, skall även en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen.

2 §

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. års-

redovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,
2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, samt
7 § första, femte och sjätte styckena om årsredovisningens underteck-

nande.

3 kap.

2 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § om jämförelsetal,
8 § första stycket om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar,
10 § första stycket om specificering av vissa större avsättningar, samt
13 § första och andra styckena om extraordinära intäkter och kostnader.

4 kap.

1 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och om-

sättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,

2

Senaste lydelse 1998:1508. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

3

SFS 1999:1113

11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
14 § om egna aktier, samt
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

5 kap.

1 §

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
5 § om uppskrivningsfond,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag, samt
26 § om uppgift om moderföretag.

2 §

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

2. Vid tillämpningen av 12 § andra stycket första meningen om lån till le-

dande befattningshavare får upplysning om huvudsakliga lånevillkor, ränte-
satser samt under räkenskapsåret återbetalda belopp utelämnas.

3. Uppgifter som skall lämnas enligt 20 § första stycket 2 om löner och er-

sättningar till anställda, skall även omfatta löner och ersättningar till delega-
ter i bank.

6 kap.

1 §

3

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

1 § första–tredje styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

3

Senaste lydelse 1998:10.

background image

4

SFS 1999:1113

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om finansieringsanalys.

Särskilda upplysningar i medlemsbanker

2 §

4

En medlemsbank skall i förvaltningsberättelsen även ange summorna

av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap.
1 och 3 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

7 kap.

1 §

5

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 §.

I banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värdepappersbolag och

finansiella holdingföretag skall en finansieringsanalys ingå i koncern-
redovisningen. Detsamma skall gälla för övriga aktiebolag som omfattas av
denna lag i fall som avses i 7 kap. 4 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554).

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (1994:2004) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappers-
bolag, skall en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncern-
redovisningen.

2 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

4 § första stycket om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–24 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

4

Senaste lydelse 1997:454.

5

Senaste lydelse 1998:1508.

background image

5

SFS 1999:1113

3 §

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Tillämpas 5 § tredje stycket 3 om utelämnande av vissa dotterföretag

för andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekon-
struktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller vär-
depappersbolag, skall moderföretaget

– i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stöd-

aktionen, samt

– till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovisning.
2. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

3. Vad som sägs i 24 § första stycket om tillämpningen av kapitalandels-

metoden gäller inte dotterföretag vars verksamhet har direkt samband med
ett kreditinstituts eller värdepappersbolags verksamhet eller avser tjänster
knutna till sådan verksamhet.

4 §

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp som bun-
det kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys i

6 kap. 1 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 och 3 §§ årsredovis-
ningslagen.

8 kap.

1 §

6

Finansinspektionen är registreringsmyndighet för banker och hypo-

teksinstitut.

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för övriga före-

tag som omfattas av denna lag. För dessa skall 8 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas, i stället för 2–8 §§ nedan, med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 och 4 §§ årsredovisningslagen om offent-

liggörande skall kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för
aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om försenings-

avgifter skall kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses som
publika företag.

2 §

7

Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen, samt

6

Senaste lydelse 1997:454.

7

Senaste lydelse 1998:1550.

background image

6

SFS 1999:1113

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

9 kap.

1 §

8

Banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut och värdepappers-

bolag skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio
månader avge en särskild redovisning (delårsrapport) enligt denna lag. Det-
samma skall gälla för övriga aktiebolag som omfattas av denna lag i fall som
avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller 7 kap. 4 § andra stycket årsredovis-
ningslagen (1995:1554).

2 §

9

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra och tredje styckena om den period rapporten skall avse m.m.,
2 § första stycket om tillhandahållande av delårsrapport m.m., samt
3 och 4 §§ om delårsrapportens innehåll.

3 §

10

De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av del-

årsrapport m.m. skall delårsrapporten

– i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det, samt
– i banker och hypoteksinstitut ges in till Finansinspektionen enligt 8 kap.

5 § denna lag så snart det kan ske och allra senast inom två månader efter
rapportperiodens utgång.

2. Uppgifter för koncern enligt 3 § andra stycket skall lämnas av ett mo-

derföretag som är bank, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut eller värde-
pappersbolag, även om koncernen inte är av sådan storlek som anges i det
stycket.

3. Utelämnande av uppgifter om koncernen enligt 3 § tredje stycket får

ske endast om förutsättningarna enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2
denna lag föreligger.

4. I delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räken-
skapsårs utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

8

Senaste lydelse 1998:1508.

9

Senaste lydelse 1998:1550.

10

Senaste lydelse 1998:1550.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.