SFS 2004:1175 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

041175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 och 3 §§, rubri-

ken närmast före 4 kap. 2 § och bilaga 1 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 7 och 8 §§, samt

närmast före 7 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som
anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den
uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster
gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Trots bestämmelserna i första stycket samt 2 och 3 §§ får kreditinstitut

och värdepappersbolag som avses i tredje stycket dela upp posterna med
hänsyn till deras karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med
2 kap. 2 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

Bestämmelserna i andra stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-

lämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder,

3 och

2. andra företag vars aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs, en

auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balansräkningen
och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvän-
diga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.

1 Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om änd-
ring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om års-
bokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra
finansinstitut samt försäkringsföretag (EGT

L

178, 17.7.2003 s.

16, Celex

32003L0051).

3 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

SFS 2004:1175

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1175

4 kap.

1 §

4

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och om-

sättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

Särskilda regler om uppskrivningar, uppskrivningsfond och värdering av
tillgångar

2 §

5

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 §

första stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även

andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

5. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

5 kap.

4 §

6

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skul-

der och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,
räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-

4 Senaste lydelse 2003:772.

5 Senaste lydelse 2003:772.

6 Senaste lydelse 2003:772.

background image

3

SFS 2004:1175

ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upp-
lysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Överkurs-
fond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt
eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust
samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde samt Garantifond. Benäm-
ningen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för
räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank, kreditmarknadsförening och i institut för elektroniska

pengar som är en ekonomisk förening skall eget kapital delas upp i bundet
eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget
kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och Ka-
pitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för
sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad
vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad för-
lust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas

av denna lag skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga be-
stämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och vär-
depappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar bedömningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redo-

visningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid rä-
kenskapsårets ingång, skall föras mot Andra fonder.

7 kap.

2 §

7

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

4 § första stycket om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,

7 Senaste lydelse 2000:43.

2 SFS 2004:1167–1208

background image

4

SFS 2004:1175

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

3 §

8

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Tillämpas 5 § tredje stycket 3 om utelämnande av vissa dotterföretag

för andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekon-
struktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller vär-
depappersbolag, skall moderföretaget

– i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktio-

nen, samt

– till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovisning.
2. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

7 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncernredo-

visning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till
a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisnings-

lagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om un-
dertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
– 12 § om lån till ledande befattningshavare,
– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 20 § första stycket 1 och andra stycket samt 21 § om löner, ersättningar

och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,
– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

8 Senaste lydelse 1999:1113.

background image

5

SFS 2004:1175

– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
– 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

8 §

Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta kon-
cernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder.
I sådant fall tillämpas 7 §.

background image

6

SFS 2004:1175

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Bilaga 1

9

Uppställningsform för balansräkning

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och upplåning från allmänheten
a) Inlåning
b) Upplåning
3. Emitterade värdepapper m.m.
a) Emitterade skuldebrev
b) Övriga
4. Övriga skulder
5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6. Avsättningar
a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
b) Avsättningar för skatter
c) Övriga avsättningar
7. Efterställda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital
10. Överkursfond
11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder
a) Reservfond
b) Kapitalandelsfond
c) Fond för verkligt värde
d) Garantifond
e) Övriga fonder
13. Balanserad vinst eller förlust
14. Årets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004.

2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de

redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av
internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncern-
redovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2003:772.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.