SFS 2004:1176 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

041176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling


Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4

kap. 1 och 2

§§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall
ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och om-

sättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
14 f och 14 g §§ om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1 Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om änd-
ring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om års-
bokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra
finansinstitut samt försäkringsföretag (EGT

L

178, 17.7.2003 s.

16, Celex

32003L0051).

3 Senaste lydelse 2004:1175.

4 Senaste lydelse 2004:1175.

SFS 2004:1176

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1176

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 §

första stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även

andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

5. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

6. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även

andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelserna i 14 f och
14 g §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.