SFS 1998:1550 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 1998:1550 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
981550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § samt 9 kap. 2 och 3 §§

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
skall ha följande lydelse.

8 kap.

2 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
skall tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen, samt
16 § andra stycket om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

9 kap.

2 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande

bestämmelser om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas:

1 § andra, tredje och fjärde styckena om den period rapporten skall avse

m.m.,

2 § första stycket om tillhandahållande av delårsrapport, samt
3 och 4 §§ om delårsrapportens innehåll.

3 §

2 De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av

delårsrapport skall delårsrapporten

� i banker, kreditmarknadsföreningar och hypoteksinstitut genast lämnas

även till de huvudmän och medlemmar som begär det, samt

� i banker och hypoteksinstitut sändas in till Finansinspektionen så snart

det kan ske.

1

Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20.

2

Senaste lydelse 1997:454.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1550
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS 1998:1550

2

2. Uppgifter för koncern enligt 3 § andra stycket skall lämnas av ett

moderföretag som är bank, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut eller
värdepappersbolag, även om koncernen inte är av sådan storlek som anges i
det stycket.

3. Utelämnande av uppgifter om koncernen enligt 3 § tredje stycket får

ske endast om förutsättningarna enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2
denna lag föreligger.

4. I delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räken-
skapsårs utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.