SFS 2006:1378 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

061378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels

att 2 kap. 1 §, 6 kap. 3 § och 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 7 §, och närmast

före 5 kap. 7 § en ny rubrik, av följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, skall en kapital-
täckningsanalys ingå i årsredovisningen.

5 kap.

Upplysningar om kapitaltäckningen m.m.

7 §

Utöver vad som följer av 1 § skall uppgift lämnas om var sådan infor-

mation som skall offentliggöras enligt 8 kap. lagen (2006:1371) om kapital-
täckning och stora exponeringar tillhandahålls, om den inte finns i årsredo-
visningen.

6 kap.

3 §

I kapitaltäckningsanalysen skall uppgifter lämnas om kapitalbasen och

kapitaltäckningen för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker en-
ligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Företag som är moderföretag i en sådan finansiell företagsgrupp som av-

ses i 9 kap. 1 och 2 §§ lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar,
skall lämna de uppgifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten

att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006,
s. 1, Celex 32006L0048) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av
den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbet-
ning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201, Celex 32006L0049).

3

Senaste lydelse 2006:872.

SFS 2006:1378

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1378

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

7 kap.

1 §

4

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar skall en kapitaltäckningsanalys enligt
6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:872.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.