SFS 2010:687 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2010:687 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
100687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

7 kap.

1 §

3

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt
6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

6 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om mo-

derföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till
kravet i 7 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild.
Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag till-
sammans har mer än sådan ringa betydelse.

7 §

4

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

taltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om änd-
ring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för
medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L
164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2006:1378.

4 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2010:687

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:687

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3�6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltnings-

berättelsen, samt

4. 5�6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.