SFS 2010:687 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2010:687 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
100687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1995:1559) om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 7 kap. 1 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 6 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:565px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft10">Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r moderf�retag och s�dana</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket ska f�r varje<br/>r�kenskaps�r uppr�tta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat<br/>f�ljer av 5 eller 6 a �. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r finansiella holdingf�retag som omfattas av lagen (2006:1371) om ka-</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">pitalt�ckning och stora exponeringar ska en kapitalt�ckningsanalys enligt<br/>6 kap. 3 � ing� i koncernredovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett moderf�retag beh�ver inte uppr�tta koncernredovisning, om mo-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">derf�retagets samtliga dotterf�retag �r av ringa betydelse med h�nsyn till<br/>kravet i 7 kap. 6 � �rsredovisningslagen (1995:1554) p� r�ttvisande bild.<br/>Koncernredovisning ska dock uppr�ttas, om tv� eller flera dotterf�retag till-<br/>sammans har mer �n s�dan ringa betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002<br/>om till�mpning av internationella redovisningsstandarder ska till�mpa enbart<br/>f�ljande best�mmelser i detta kapitel:</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning och i vissa fall kapi-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">talt�ckningsanalys,</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 2 � vad g�ller h�nvisningen till </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om �nd-<br/>ring av r�dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad g�ller krav p� offentlighet f�r<br/>medelstora f�retag och skyldigheten att uppr�tta sammanst�lld redovisning (EUT L<br/>164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2006:1378.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2009:35.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:687</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:687</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) 7 kap. 4 � f�rsta stycket 4 �rsredovisningslagen (1995:1554) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">valtningsber�ttelse, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">b) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper,<br/>c) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens system</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r intern kontroll och riskhantering,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">3. 4 � vad g�ller h�nvisningarna till<br/>a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om spr�k och form samt 2 kap. 7 � om<br/>undertecknande,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) 5 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till f�ljande best�m-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">melser i 5 kap. �rsredovisningslagen:</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"> 4 � om uppgifter om taxeringsv�rden, <br/> 12 � om l�n till ledande befattningshavare,<br/> 18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,<br/> 18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,<br/> 20 � f�rsta stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 � om l�ner,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttningar och sociala kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"> 22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,<br/> 23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,<br/> 24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, och<br/> 25 � om avtal om avg�ngsvederlag,<br/>c) 5 kap. 2 � 2 denna lag med s�rskilda regler om till�ggsupplysningar,<br/>d) 5 kap. 4 � 36 denna lag om indelning av eget kapital,<br/>e) 6 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">tredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll<br/>och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">f) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ber�ttelsen, samt</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">4. 56 a �� om n�r koncernredovisning inte beh�ver uppr�ttas.<br/>F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ningarna l�mnas p� annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har<br/>l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">det r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter den 31 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1995:1559) om �rs-

redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 6 a �, av f�ljande

lydelse.

7 kap.

1 �

3

Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r moderf�retag och s�dana

finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket ska f�r varje
r�kenskaps�r uppr�tta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
f�ljer av 5 eller 6 a �.

F�r finansiella holdingf�retag som omfattas av lagen (2006:1371) om ka-

pitalt�ckning och stora exponeringar ska en kapitalt�ckningsanalys enligt
6 kap. 3 � ing� i koncernredovisningen.

6 a �

Ett moderf�retag beh�ver inte uppr�tta koncernredovisning, om mo-

derf�retagets samtliga dotterf�retag �r av ringa betydelse med h�nsyn till
kravet i 7 kap. 6 � �rsredovisningslagen (1995:1554) p� r�ttvisande bild.
Koncernredovisning ska dock uppr�ttas, om tv� eller flera dotterf�retag till-
sammans har mer �n s�dan ringa betydelse.

7 �

4

F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om till�mpning av internationella redovisningsstandarder ska till�mpa enbart
f�ljande best�mmelser i detta kapitel:

1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

talt�ckningsanalys,

2. 2 � vad g�ller h�nvisningen till

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om �nd-
ring av r�dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad g�ller krav p� offentlighet f�r
medelstora f�retag och skyldigheten att uppr�tta sammanst�lld redovisning (EUT L
164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2006:1378.

4 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2010:687

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:687

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

a) 7 kap. 4 � f�rsta stycket 4 �rsredovisningslagen (1995:1554) om f�r-

valtningsber�ttelse,

b) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

f�r intern kontroll och riskhantering,

3. 4 � vad g�ller h�nvisningarna till
a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till �rsredovis-

ningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om spr�k och form samt 2 kap. 7 � om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till f�ljande best�m-

melser i 5 kap. �rsredovisningslagen:

 4 � om uppgifter om taxeringsv�rden,
 12 � om l�n till ledande befattningshavare,
 18 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,
 18 b � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,
 20 � f�rsta stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 � om l�ner,

ers�ttningar och sociala kostnader,

 22 � om pensioner och liknande f�rm�ner,
 23 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,
 24 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, och
 25 � om avtal om avg�ngsvederlag,
c) 5 kap. 2 � 2 denna lag med s�rskilda regler om till�ggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 � 36 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 � denna lag, i den del paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 � f�rsta

tredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll
och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-
ningsber�ttelsen,

f) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltnings-

ber�ttelsen, samt

4. 56 a �� om n�r koncernredovisning inte beh�ver uppr�ttas.
F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-

ningarna l�mnas p� annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�rvalt-
ningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har
l�mnats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r

det r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter den 31 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.