SFS 2010:847 Lag om ändring i lagen (2010:687) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

100847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:687) om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag i stället för dess
lydelse enligt lagen (2010:687) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.

7 kap.

1 §

Kreditinstitut, betalningsinstitut och värdepappersbolag som är moder-

företag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra
stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna
lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt
6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:847

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.