SFS 2011:458 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2011:458 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
110458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 3 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:533px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut, v�rdepappersbolag och betal-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">ningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlems-<br/>banker, kreditmarknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmark-<br/>nadsf�reningar), institut f�r elektroniska pengar och Svenska skeppshypo-<br/>tekskassan. Med v�rdepappersbolag avses det som s�gs i 1 kap. 5 � 26 lagen<br/>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden. Med betalningsinstitut avses det<br/>som s�gs i 1 kap. 4 � 5 lagen (2010:751) om betaltj�nster. Denna lag �r dock<br/>inte till�mplig p� betalningsinstitut som huvudsakligen �gnar sig �t annan<br/>verksamhet �n att tillhandah�lla betaltj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p�</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">finansiella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar<br/>andelar i dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller<br/>utl�ndska f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag<br/>avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars<br/>verksamhet uteslutande eller s� gott som uteslutande best�r i att i<br/>vinstsyfte f�rv�rva och f�rvalta andelar i dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Med bank avses vid till�mpningen av denna lag bankaktiebolag, spar-</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bank och medlemsbank.</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2010:756.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2007:1461.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:458</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 maj 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:458</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 3 �� lagen

(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska
ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

2

Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut, v�rdepappersbolag och betal-

ningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlems-
banker, kreditmarknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmark-
nadsf�reningar), institut f�r elektroniska pengar och Svenska skeppshypo-
tekskassan. Med v�rdepappersbolag avses det som s�gs i 1 kap. 5 � 26 lagen
(2007:528) om v�rdepappersmarknaden. Med betalningsinstitut avses det
som s�gs i 1 kap. 4 � 5 lagen (2010:751) om betaltj�nster. Denna lag �r dock
inte till�mplig p� betalningsinstitut som huvudsakligen �gnar sig �t annan
verksamhet �n att tillhandah�lla betaltj�nster.

Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p�

finansiella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar
andelar i dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller
utl�ndska f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag
avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars
verksamhet uteslutande eller s� gott som uteslutande best�r i att i
vinstsyfte f�rv�rva och f�rvalta andelar i dotterf�retag.

3 �

3

Med bank avses vid till�mpningen av denna lag bankaktiebolag, spar-

bank och medlemsbank.

Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Senaste lydelse 2010:756.

3 Senaste lydelse 2007:1461.

SFS 2011:458

Utkom fr�n trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:458

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.