SFS 2011:764 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2011:764 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
110764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 2 ��, 5 kap. 4 �,</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">7 kap. 1 � och 8 kap. 1 � lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kredit-<br/>institut och v�rdepappersbolag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut<i> </i>och v�rdepappersbolag. Med</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker,<br/>kreditmarknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknads-<br/>f�reningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med v�rdepappersbolag<br/>avses det som s�gs i 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rdepappersmark-<br/>naden.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i<br/>dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska<br/>f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-<br/>bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet ute-<br/>slutande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och<br/>f�rvalta andelar i dotterf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:771px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det i denna lag h�nvisas till en best�mmelse i �rsredovisnings-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">lagen (1995:1554) ska best�mmelsen till�mpas �ven om den anges g�lla f�r<br/>aktiebolag, om inte annat s�rskilt f�reskrivs.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser i �rsredovisningslagen som ska till�mpas p� st�rre f�retag</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">och st�rre koncerner ska till�mpas p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag<br/>som omfattas av denna lag, om inte annat s�rskilt f�reskrivs.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser i �rsredovisningslagen som g�ller ekonomiska f�reningar</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ska till�mpas p� medlemsbanker och kreditmarknadsf�reningar, om inte<br/>annat s�rskilt f�reskrivs. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om best�mmelsen i �rsredovisningslagen h�nvisar till en annan best�m-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">melse i �rsredovisningslagen eller till �rsredovisningslagen i dess helhet, ska<br/>�ven h�nvisningen till�mpas, om inte annat f�ljer av best�mmelserna i denna<br/>lag eller i f�reskrifter som meddelats med st�d av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2011:458.</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2006:872.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:764</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:764</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver vad som f�ljer av 1 � ska f�ljande uppgifter l�mnas om skulder</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och eget kapital:</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. F�r varje efterst�lld skuld som uppg�r till mer �n tio procent av samt-</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">liga efterst�llda skulder, ska uppgift l�mnas om l�nebelopp, l�nevaluta,<br/>r�ntesats, f�rfallodag, omst�ndigheter som kan medf�ra f�rtida �terbetal-<br/>ning, efterst�llningsvillkoren samt f�ruts�ttningar och villkor f�r betalning<br/>p� f�rfallodagen eller f�r konvertering. Vidare ska sammanfattande upplys-<br/>ningar l�mnas om vilka regler som g�ller f�r �vriga efterst�llda skulder.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. St�rre belopp i posten �vriga skulder (post 4) ska specificeras till sin</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">storlek och art.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-<br/>lad f�rlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskriv-<br/>ningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska<br/>tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust samt vinst eller<br/>f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret<br/>tas d�rvid upp som avdragsposter.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller f�rlust f�r</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">r�kenskaps�ret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-<br/>fond, Kapitalandelsfond, Fond f�r verkligt v�rde samt Garantifond. Ben�m-<br/>ningen fond f�r inte anv�ndas f�r annat belopp i balansr�kningen. F�rlust f�r<br/>r�kenskaps�ret tas upp som avdragspost.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. I medlemsbank och kreditmarknadsf�rening ska eget kapital delas upp i</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad f�rlust. Under bundet<br/>eget kapital ska tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och<br/>Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och f�rlagsinsatser ska redovisas var<br/>f�r sig. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad<br/>vinst eller f�rlust samt vinst eller f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�r-<br/>lust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d�rvid upp som avdragsposter.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska f�reningar som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av denna lag ska l�mna n�rmare upplysningar om det belopp av fritt eget<br/>kapital som inte kan anses utdelningsbart med h�nsyn till till�mpliga<br/>best�mmelser om kapitalskydd enligt r�relselagarna f�r kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag, samt om de f�rh�llanden som motiverar bed�mningen.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta �n i redo-</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">visningsvalutan, ska dessa r�knas om enligt v�xelkursen p� balansdagen.<br/>Skillnaden mellan det omr�knade beloppet och motsvarande belopp vid<br/>r�kenskaps�rets ing�ng, ska f�ras mot Andra fonder.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:916px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r moderf�retag och s�dana</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket ska f�r varje<br/>r�kenskaps�r uppr�tta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat<br/>f�ljer av 5 eller 6 a �.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2005:557.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:847.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:764</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r finansiella holdingf�retag som omfattas av lagen (2006:1371) om</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">kapitalt�ckning och stora exponeringar ska en kapitalt�ckningsanalys enligt<br/>6 kap. 3 � ing� i koncernredovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Bolagsverket �r registreringsmyndighet f�r f�retag som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">denna lag.<br/>F�r andra f�retag som avses i denna lag �n banker och hypoteksinstitut ska<br/>8 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) till�mpas, i st�llet f�r 28 ��<br/>nedan, med f�ljande avvikelser:</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Vid till�mpningen av 8 kap. 3 � och 4 � f�rsta och tredje styckena �rs-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">redovisningslagen om offentligg�rande ska kreditmarknadsf�reningar om-<br/>fattas av best�mmelserna f�r aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Vid till�mpningen av 8 kap. 6 � �rsredovisningslagen om f�rse-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ningsavgifter ska kreditmarknadsf�retag och v�rdepappersbolag alltid anses<br/>som publika f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2006:488.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 2 ��, 5 kap. 4 �,

7 kap. 1 � och 8 kap. 1 � lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kredit-
institut och v�rdepappersbolag ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

2

Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker,
kreditmarknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknads-
f�reningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med v�rdepappersbolag
avses det som s�gs i 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rdepappersmark-
naden.

Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-

siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i
dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska
f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet ute-
slutande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och
f�rvalta andelar i dotterf�retag.

2 �

3

N�r det i denna lag h�nvisas till en best�mmelse i �rsredovisnings-

lagen (1995:1554) ska best�mmelsen till�mpas �ven om den anges g�lla f�r
aktiebolag, om inte annat s�rskilt f�reskrivs.

Best�mmelser i �rsredovisningslagen som ska till�mpas p� st�rre f�retag

och st�rre koncerner ska till�mpas p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag
som omfattas av denna lag, om inte annat s�rskilt f�reskrivs.

Best�mmelser i �rsredovisningslagen som g�ller ekonomiska f�reningar

ska till�mpas p� medlemsbanker och kreditmarknadsf�reningar, om inte
annat s�rskilt f�reskrivs.

Om best�mmelsen i �rsredovisningslagen h�nvisar till en annan best�m-

melse i �rsredovisningslagen eller till �rsredovisningslagen i dess helhet, ska
�ven h�nvisningen till�mpas, om inte annat f�ljer av best�mmelserna i denna
lag eller i f�reskrifter som meddelats med st�d av denna lag.

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2011:458.

3 Senaste lydelse 2006:872.

SFS 2011:764

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:764

5 kap.

4 �

4

Ut�ver vad som f�ljer av 1 � ska f�ljande uppgifter l�mnas om skulder

och eget kapital:

1. F�r varje efterst�lld skuld som uppg�r till mer �n tio procent av samt-

liga efterst�llda skulder, ska uppgift l�mnas om l�nebelopp, l�nevaluta,
r�ntesats, f�rfallodag, omst�ndigheter som kan medf�ra f�rtida �terbetal-
ning, efterst�llningsvillkoren samt f�ruts�ttningar och villkor f�r betalning
p� f�rfallodagen eller f�r konvertering. Vidare ska sammanfattande upplys-
ningar l�mnas om vilka regler som g�ller f�r �vriga efterst�llda skulder.

2. St�rre belopp i posten �vriga skulder (post 4) ska specificeras till sin

storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad f�rlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskriv-
ningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska
tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust samt vinst eller
f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret
tas d�rvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller f�rlust f�r

r�kenskaps�ret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond f�r verkligt v�rde samt Garantifond. Ben�m-
ningen fond f�r inte anv�ndas f�r annat belopp i balansr�kningen. F�rlust f�r
r�kenskaps�ret tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank och kreditmarknadsf�rening ska eget kapital delas upp i

bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad f�rlust. Under bundet
eget kapital ska tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och
Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och f�rlagsinsatser ska redovisas var
f�r sig. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad
vinst eller f�rlust samt vinst eller f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�r-
lust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d�rvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska f�reningar som omfattas

av denna lag ska l�mna n�rmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med h�nsyn till till�mpliga
best�mmelser om kapitalskydd enligt r�relselagarna f�r kreditinstitut och
v�rdepappersbolag, samt om de f�rh�llanden som motiverar bed�mningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta �n i redo-

visningsvalutan, ska dessa r�knas om enligt v�xelkursen p� balansdagen.
Skillnaden mellan det omr�knade beloppet och motsvarande belopp vid
r�kenskaps�rets ing�ng, ska f�ras mot Andra fonder.

7 kap.

1 �

5

Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r moderf�retag och s�dana

finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket ska f�r varje
r�kenskaps�r uppr�tta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
f�ljer av 5 eller 6 a �.

4 Senaste lydelse 2005:557.

5 Senaste lydelse 2010:847.

background image

3

SFS 2011:764

F�r finansiella holdingf�retag som omfattas av lagen (2006:1371) om

kapitalt�ckning och stora exponeringar ska en kapitalt�ckningsanalys enligt
6 kap. 3 � ing� i koncernredovisningen.

8 kap.

1 �

6

Bolagsverket �r registreringsmyndighet f�r f�retag som omfattas av

denna lag.
F�r andra f�retag som avses i denna lag �n banker och hypoteksinstitut ska
8 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) till�mpas, i st�llet f�r 28 ��
nedan, med f�ljande avvikelser:

1. Vid till�mpningen av 8 kap. 3 � och 4 � f�rsta och tredje styckena �rs-

redovisningslagen om offentligg�rande ska kreditmarknadsf�reningar om-
fattas av best�mmelserna f�r aktiebolag.

2. Vid till�mpningen av 8 kap. 6 � �rsredovisningslagen om f�rse-

ningsavgifter ska kreditmarknadsf�retag och v�rdepappersbolag alltid anses
som publika f�retag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2006:488.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.