SFS 2011:764 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2011:764 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
110764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 4 §,

7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker,
kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknads-
föreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag
avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute-
slutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och
förvalta andelar i dotterföretag.

2 §

3

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för
aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag

och större koncerner ska tillämpas på kreditinstitut och värdepappersbolag
som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar

ska tillämpas på medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar, om inte
annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska
även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna
lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2011:458.

3 Senaste lydelse 2006:872.

SFS 2011:764

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:764

5 kap.

4 §

4

Utöver vad som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om skulder

och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, ska uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,
räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-
ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare ska sammanfattande upplys-
ningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten �vriga skulder (post 4) ska specificeras till sin

storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskriv-
ningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska
tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller
förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret
tas därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde samt Garantifond. Benäm-
ningen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för
räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank och kreditmarknadsförening ska eget kapital delas upp i

bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet
eget kapital ska tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och
Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var
för sig. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad
vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad för-
lust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas

av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga
bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och
värdepappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar bedömningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redo-

visningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid
räkenskapsårets ingång, ska föras mot Andra fonder.

7 kap.

1 §

5

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 eller 6 a §.

4 Senaste lydelse 2005:557.

5 Senaste lydelse 2010:847.

background image

3

SFS 2011:764

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt
6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

8 kap.

1 §

6

Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som omfattas av

denna lag.
För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut ska
8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas, i stället för 2�8 §§
nedan, med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § och 4 § första och tredje styckena års-

redovisningslagen om offentliggörande ska kreditmarknadsföreningar om-
fattas av bestämmelserna för aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förse-

ningsavgifter ska kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses
som publika företag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2006:488.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.