SFS 2011:1555 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2011:1555 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
111555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 4 kap. 1 och 2 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft10">Med beaktande av vad som f�reskrivs i 2 � ska f�ljande best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om v�rderingen i 4 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � f�rsta stycket och 2 � om vad som �r anl�ggningstillg�ngar och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">oms�ttningstillg�ngar, </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3 � om anskaffningsv�rde f�r anl�ggningstillg�ngar, <br/>4 � om avskrivning av anl�ggningstillg�ngar, <br/>5 � om nedskrivning av anl�ggningstillg�ngar, <br/>68 �� om uppskrivning av anl�ggningstillg�ngar, <br/>9 � f�rstafj�rde styckena om v�rdering av oms�ttningstillg�ngar, <br/>10 � om v�rdering av p�g�ende arbeten, <br/>11 � om varulagrets anskaffningsv�rde, <br/>12 � om redovisning till best�md m�ngd och fast v�rde, <br/>13 a � om redovisning enligt kapitalandelsmetoden, <br/>14 � om egna aktier, <br/>14 a14 d �� om v�rdering av finansiella instrument, <br/>14 e � om v�rdering av s�krade poster,<br/>15 � om periodisering av vissa belopp vid upptagande av l�n, samt <br/>16 � om omr�kning av f�rlagsinsatser.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft10">De i 1 � angivna best�mmelserna i 4 kap. �rsredovisningslagen</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1554) ska till�mpas med f�ljande avvikelser:</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. I en bank kr�vs f�r uppskrivning av anl�ggningstillg�ng enligt 6 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sta stycket Finansinspektionens medgivande. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om �ndring<br/>av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om �rsbokslut<br/>och sammanst�lld redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt<br/>f�rs�kringsf�retag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051). </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:872.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2009:35.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:1555</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1555</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. I en sparbank f�r uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 �</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta stycket, tas i anspr�k f�r avs�ttning till reservfond, och uppskriv-<br/>ningsfonden, i st�llet f�r vad som s�gs i 7 �, tas i anspr�k f�r avs�ttning till<br/>reservfond. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. En bank f�r inte till�mpa 7 � f�rsta stycket 2 om anv�ndande av upp-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skrivningsfonden f�r t�ckande av f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. F�r ett kreditmarknadsbolag pr�var allm�n domstol ett �rende enligt 7 �</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspr�k. I fr�ga om dom-<br/>stolens tillst�nd g�ller 10 kap. 14 � lagen (2004:297) om bank- och finan-<br/>sieringsr�relse i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen medge att �ven an-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">dra kreditinstitut och v�rdepappersbolag �n s�dana f�retag som avses i<br/>3 kap. 1 � tredje stycket denna lag f�r till�mpa best�mmelsen i 13 a �. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga v�rde om det �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt med 14 a �. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som omfattas av denna lag f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mpa 14 b � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 4 kap. 1 och 2 �� lagen

(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska ha
f�ljande lydelse.

4 kap.

1 �

3

Med beaktande av vad som f�reskrivs i 2 � ska f�ljande best�mmelser

om v�rderingen i 4 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) till�mpas:

1 � f�rsta stycket och 2 � om vad som �r anl�ggningstillg�ngar och

oms�ttningstillg�ngar,

3 � om anskaffningsv�rde f�r anl�ggningstillg�ngar,
4 � om avskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
5 � om nedskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
68 �� om uppskrivning av anl�ggningstillg�ngar,
9 � f�rstafj�rde styckena om v�rdering av oms�ttningstillg�ngar,
10 � om v�rdering av p�g�ende arbeten,
11 � om varulagrets anskaffningsv�rde,
12 � om redovisning till best�md m�ngd och fast v�rde,
13 a � om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 � om egna aktier,
14 a14 d �� om v�rdering av finansiella instrument,
14 e � om v�rdering av s�krade poster,
15 � om periodisering av vissa belopp vid upptagande av l�n, samt
16 � om omr�kning av f�rlagsinsatser.

2 �

4

De i 1 � angivna best�mmelserna i 4 kap. �rsredovisningslagen

(1995:1554) ska till�mpas med f�ljande avvikelser:

1. I en bank kr�vs f�r uppskrivning av anl�ggningstillg�ng enligt 6 � f�r-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

1 Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om �ndring
av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om �rsbokslut
och sammanst�lld redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt
f�rs�kringsf�retag (EUT L 178, 17.7. 2003, s. 16, Celex 32003L0051).

3 Senaste lydelse 2006:872.

4 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2011:1555

Utkom fr�n trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1555

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

2. I en sparbank f�r uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 �

f�rsta stycket, tas i anspr�k f�r avs�ttning till reservfond, och uppskriv-
ningsfonden, i st�llet f�r vad som s�gs i 7 �, tas i anspr�k f�r avs�ttning till
reservfond.

3. En bank f�r inte till�mpa 7 � f�rsta stycket 2 om anv�ndande av upp-

skrivningsfonden f�r t�ckande av f�rlust.

4. F�r ett kreditmarknadsbolag pr�var allm�n domstol ett �rende enligt 7 �

andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspr�k. I fr�ga om dom-
stolens tillst�nd g�ller 10 kap. 14 � lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsr�relse i till�mpliga delar.

5. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen medge att �ven an-

dra kreditinstitut och v�rdepappersbolag �n s�dana f�retag som avses i
3 kap. 1 � tredje stycket denna lag f�r till�mpa best�mmelsen i 13 a �.

6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga v�rde om det �r f�r-

enligt med 14 a �.

7. Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som omfattas av denna lag f�r till-

l�mpa 14 b � tredje stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.