SFS 2007:369 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2007:369 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
070369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

3

dels

att 9 kap. skall upphöra att gälla,

dels

att 7 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya kapitel, 9 och 10 kap., av följande

lydelse.

7 kap.

3 §

4

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 skall gälla att moder-

företagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lag-
stiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv
91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd re-
dovisning för försäkringsföretag

5

, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/46/EG

6

, eller har upprättats och reviderats på lik-

värdigt sätt.

b) I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmel-

ser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5 och 6 §§
denna lag.

2. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
3. Vad som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värde-

ringsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att kon-
cernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om,

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) samt kommissionens
direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa be-
stämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

3

Senaste lydelse av 9 kap. 1 § 2000:824.

4

Senaste lydelse 1999:1114.

5

EGT L 374, 31.12.1991, s. 7, (Celex 31991L0674).

6

EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, (Celex 32006L0046).

SFS 2007:369

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:369

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäk-
ringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika
för försäkringsrörelse. I sådant fall skall upplysning härom lämnas i en not.

4. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 §

Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i

5 a kap. lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

�&rsredovisningslagens tillämpning

2 §

Bestämmelserna om delårsrapport i 9

kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra
stycket andra och tredje meningarna.

10 kap. �verklagande

1 §

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för

prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar

enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller
dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen
(1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § får

dock tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2006.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.