SFS 2007:543 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2007:543 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
070543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 1 § och 9 kap. 1 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande ly-
delse.

6 kap.

1 §

2

Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket skall följande be-

stämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. och
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6�8 årsredovisningslagen om upp-

lysningar om kvotvärde skall dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, skall även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om
förvaltningsberättelsens innehåll. Vid tillämpningen av nämnda paragraf
skall det som sägs om riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebo-
lagslagen (2005:551) i stället avse riktlinjer av det slag som avses i 8 kap.
9 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

9 kap.

1 §

3

Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i

16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:567.

3

Senaste lydelse 2007:369.

SFS 2007:543

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:543

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.