SFS 2013:452 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2013:452 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
130452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 10 kap. 1 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkrings-
föreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsva-
rande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbo-
lag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som
uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföre-
tag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får

undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.
Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

10 kap.

1 §

3

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten medde-

lar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäl-
ler dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltnings-
lagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansin-

spektionen före ikraftträdandet.

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse 2010:2058.

3 Senaste lydelse 2007:369. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2013:452

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:452

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.