SFS 2007:874 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2007:874 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
070874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 7 kap. 5 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder

4

skall tillämpa enbart

följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovis-

ning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
3. 3 § 1 a och b samt 3 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första

stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovis-
ning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,

1

Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om

uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3

Senaste lydelse 2006:567.

4

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

SFS 2007:874

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:874

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplys-

ningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
e) 5 kap. 4 § 1�3, 5 och 7�9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.