SFS 2007:1462 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

071462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

dels

att 7 kap. 3 §, 8 kap. 5 och 6 §§ samt 9 kap. 2 § ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 5 a, 5 b och

5 c §§, samt närmast före 8 kap. 5 c § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

3 §

3

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 ska gälla att moderföreta-

gets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning
som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG
av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för
försäkringsföretag

4

, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2006/46/EG

5

, eller har upprättats och reviderats på likvärdigt sätt.

2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmel-

ser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och
6 §§ denna lag.

3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värde-

ringsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att kon-
cernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om,
gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringsta-
garnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för
försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Jfr rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 065, 14.03.1968, s. 8, Celex
31968L0151), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/
EG (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13, Celex 32003L0058).

3

Senaste lydelse 2007:369.

4

EGT L 374, 31.12.1991, s. 7 (Celex 391L0674).

5

EGT L 224, 16.8.2006, s. 1 (Celex 32006L0046).

SFS 2007:1462

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1462

5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

8 kap.

5 §

Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och

revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyn-
digheten så snart det kan ske efter det att resultaträkningen och balansräk-
ningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller verkställande

direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen fast-
ställts med uppgift om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift
om stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

5 a §

Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en

elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 5 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket.

5 b §

Den som lämnar osann uppgift i ett bevis om fastställelse enligt 5 §

andra stycket som upprättas i elektronisk form döms, om åtgärden innebär
fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det-
samma gäller den som, i fråga om handling som avses i 5 § första stycket,
oriktigt intygar att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet och
åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Registrering i försäkringsregistret

5 c §

Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revi-

sionsberättelse för försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.

Registreringen ska göras på svenska. Om ett försäkringsaktiebolag som en

registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något an-
nat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en
översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska regist-
reras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad
eller har motsvarande utländsk behörighet

.

background image

3

SFS 2007:1462

6 §

När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts

in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma

språk som registreringen i försäkringsregistret.

9 kap.

2 §

6

Bestämmelserna om delårsrapport i 9

kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra
stycket andra och tredje meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket
till 8 kap. 3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in till
registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2007:369.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.