SFS 2009:36 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2009:36 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
090036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag;

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

dels att 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 5 §§, 8 kap. 2 och

5 §§ samt rubriken närmast före 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 6 kap. ska lyda ⬝Förvaltningsberättelse m.m.⬝.

4 kap.

Hur värderingsreglerna ska tilllämpas på ett försäkringsföretags tillgångar
och skulder

2 §3 De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta

kapitel.

3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom
när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom
när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 5 § andra stycket ska tilllämpas endast på placeringar i koncernföretag

och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1�7)
samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

1 Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om änd-

ring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG

om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovis-

ning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, Celex

32006L0046).

3 Senaste lydelse 2004:1178.

SFS 2009:36
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:36

5.a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på

placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella
tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av ak-

tiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en upp-
skrivningsfond (AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av upp-

skrivningsfonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels

sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III)
som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar
tas upp till sitt verkliga värde.

9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens

medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag
som det hänvisas till i den bestämmelsen.

11. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

12. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b §

tredje stycket.

13. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placerings-

risken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde.

14. 14 f och 14 g §§ får om det finns särskilda skäl och efter Finans-

inspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än så-
dana företag som det hänvisas till i de bestämmelserna.

5 kap.
1 §
4 Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska års-
redovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3�6 §§ nedan. Upplys-
ningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskåd-
lighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträk-
ningen. Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande
bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a�4 c §§ om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
11 § om ställda säkerheter,

4 Senaste lydelse 2006:873.

background image

3

SFS 2009:36

11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,
12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner med närstå-

ende,

13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19�21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samt-

liga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

6 kap.
1 §
5 Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket ska följande be-
stämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilllämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. och
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6�8 årsredovisningslagen om upp-

lysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om
förvaltningsberättelsens innehåll. Vid tillämpningen av nämnda paragraf ska
det som sägs om riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktie-
bolagslagen (2005:551) i stället avse riktlinjer av det slag som avses i 8 kap.
9 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Försäkringsaktiebolag, vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är

upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6�9 §§
årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

7 kap.
2 §
6 Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser
om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

5 Senaste lydelse 2007:543.

6 Senaste lydelse 2006:873.

background image

4

SFS 2009:36

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § 1�4 om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18�23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25�30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räk-

nas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

5 §7 Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredo-

visning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens sys-

tem för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket

årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte
behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om lö-

ner, ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,

7 Senaste lydelse 2007:874.

background image

5

SFS 2009:36

� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupp-

lysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
e) 5 kap. 4 § 1�3, 5 och 7�9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltnings-

berättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upp-

lysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

8 kap.
2 §
8 Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska
tillämpas

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,
15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt
16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

5 §9 Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och
revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registrerings-
myndigheten inom en månad efter det att resultaträkningen och balans-
räkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verk-

ställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultat-
räkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen.
Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller för-
säkringsföretagets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 1999:1114.

9 Senaste lydelse 2007:1462.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.