SFS 2015:713 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

150713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsför-
eningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsva-
rande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbo-
lag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som
uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföre-
tag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får

undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 20 § samma lag. Frågor
om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället så-

dana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i ly-
delsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse 2013:452.

SFS 2015:713

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.