SFS 2015:818 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

150818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om årsre-

dovisning i försäkringsföretag

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2–4 §§, 4 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 1, 2,

4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2–5 §§, bilagorna 1 och 2, rubriken till 5 kap.
och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 2, 4 och 6 §§ ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, och närmast före 5 kap.

2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,
4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och kon-

cernföretag,

4 a § om vad som avses med ägarintresse,
5 § om vad som avses med intresseföretag,
5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,
7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra

upplysningar, och

8 och 9 §§ om vad som avses med närstående.

2 kap.

2 §

3

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredo-

visningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,
2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
3 a § om väsentlighet,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2006:873.

3 Senaste lydelse 2008:95.

SFS 2015:818

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:818

5 § om form m.m.,
6 § om valuta, och
7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens underteck-

nande.

3 kap.

2 §

4

Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i

3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning

av poster m.m.,

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonden,
6 § första stycket om fordran på insatser,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar, och
10 § om specificering av vissa större avsättningar.
Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där

om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla för
posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana
poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar där liv-
försäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäk-
ringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och
EE).

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

3 §

5

En förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver

inte tas upp som en eventualförpliktelse.

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

4 §

Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget ka-

pital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Överkursfond,
Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt
värde, Fond för utvecklingsutgifter och vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragspost.

2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i

bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet
eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital,
Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond
för verkligt värde och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital el-
ler ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst
eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

4 Senaste lydelse 2010:2058.

5 Senaste lydelse 1999:603.

background image

3

SFS 2015:818

3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital

och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det
tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser,
Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för utveck-
lingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria
fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för rä-
kenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp
som avdragsposter.

4 kap.

1 §

6

Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,
7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för ut-

vecklingsutgifter,

9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, och
15 a § om avsättningar.

2 §

7

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte något annat följer av

detta kapitel.

3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstill-

gångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och öv-
riga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när
sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när
sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag,

intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett
ägarintresse i (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1–7) samt

6 Senaste lydelse 2011:1556.

7 Senaste lydelse 2011:1556.

background image

4

SFS 2015:818

depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana till-
gångar tas upp till sitt verkliga värde.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på

placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella
tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda

företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i får inte skrivas upp
till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktie-

kapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond
(AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivnings-

fonden eller fonden för utvecklingsutgifter för att täcka förlust får inte tilläm-
pas.

8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels

sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III)
som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar
tas upp till sitt verkliga värde.

9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens

medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag
som det hänvisas till i den bestämmelsen.

11. Utgifter och inkomster enligt 14 § tredje stycket för egna aktier ska re-

dovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut
vinst.

12. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

13. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b § tredje

stycket.

14. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsris-

ken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde.

5 kap. Noter m.m.

1 §

8

Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap. årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3 § om noternas ordningsföljd,
4 § om värderingsprinciper,
5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,
7 § om jämförelsetal,
8 § om anläggningstillgångar,
9 § om goodwill,
10 § om finansiella instrument,
11 § om uppskrivningsfond,
12 § om fond för verkligt värde,
13 § om långfristiga skulder,
14 § om ställda säkerheter,
15 § om eventualförpliktelser,

8 Senaste lydelse 2010:1526.

background image

5

SFS 2015:818

16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,
17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i ba-

lansräkningen,

18 § om lån till ledande befattningshavare,
19 § om exceptionella intäkter och kostnader,
20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
21 § om moderföretag,
22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,
23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,
25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,
26 § om omsättningstillgångar,
27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,
28 § om inköp och försäljningar mellan koncernföretag,
29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
31 § om ytterligare upplysningar om långfristiga skulder,
32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
33 § om konvertibla lån,
34 § om aktiekapitalet,
35 § om disposition av vinst eller förlust,
36 § om skatter,
37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
41 § om pensioner och liknande förmåner,
42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
44 § om avtal om avgångsvederlag,
45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,
46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,
48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och
49 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samt-

liga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

Upplysningarna ska lämnas i noter.

Särskilda regler om upplysningar i noter

2 §

9

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver värderingsprinciper enligt 4 § ska det anges vilket belopp som

respektive värderingsprincip resulterat i.

2. a) 8 § första stycket och 25 § andra stycket ska tillämpas på dels immate-

riella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i kon-
cernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag
som det finns ett ägarintresse i (C.II).

b) 8 § andra stycket och 25 § tredje stycket ska tillämpas på dels immate-

riella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella till-
gångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande
ska brukas eller innehas.

9 Senaste lydelse 2010:2058.

background image

6

SFS 2015:818

3. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om

a) garantier,
b) oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden

till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och

c) övriga eventualförpliktelser.

4. 28 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

5. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

6. Utöver upplysningar enligt 20 och 37 §§ ska även uppgift lämnas om

medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och öv-
riga anställda i Sverige. Dessutom ska medelantalet fritidsombud och special-
ombud i Sverige anges var för sig.

7. Uppgift enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och spe-
cialombud i Sverige anges för varje grupp.

Särskilda regler om övriga upplysningar

2 a §

Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredo-

visningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§. Upplysningarna ska
lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upp-
lysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

Upplysningar om avsättningar och eget kapital

4 §

10

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om av-

sättningar och eget kapital:

1. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier

och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet
anges.

2. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) upp-

går till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

3. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en

not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat
avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från
föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskaps-
året gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å
andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räken-
skapsårets slut.

4. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar som försäk-

ringstagaren direkt respektive indirekt bär risk för.

5. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte
kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen
(2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

10 Senaste lydelse 2010:2058.

background image

7

SFS 2015:818

6. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får an-

vändas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stad-
gar.

7. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än

redovisningsvalutan ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skill-
naden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räken-
skapsårets ingång ska

– föras mot Balanserad vinst eller förlust i ömsesidiga skadeförsäkringsbo-

lag, ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst och försäkringsföre-
ningar som får dela ut vinst, och

– föras mot Andra fonder i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får

dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst.

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

6 §

11

Utöver det som följer av 1 § ska för var och en av posterna under Ford-

ringar (F) och Skulder (HH) upplysningar lämnas om de belopp som avser
koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga
företag som det finns ett ägarintresse i.

6 kap.

1 §

12

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. och
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6–8 årsredovisningslagen om upp-

lysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om
förvaltningsberättelsens innehåll.

Försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen
om bolagsstyrningsrapport.

7 kap.

2 §

13

Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,

11 Senaste lydelse 2004:1177.

12 Senaste lydelse 2009:36.

13 Senaste lydelse 2010:688.

background image

8

SFS 2015:818

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 § och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

ska räknas in i koncernredovisningen, och 31 § andra och tredje styckena om
koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

3 §

14

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 a) ska gälla att moderföre-

tagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning
som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av
den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för för-
säkringsföretag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/46/EG.

2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmel-

ser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och
6 §§ denna lag.

3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderings-

principer får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföre-
tagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även
tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättighe-
ter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I
sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.

5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

4 §

15

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med

undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att det som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncernba-
lansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 5 och hän-

visningarna till 5 kap. 21, 29, 30 och 45 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1 §

första stycket och 2 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första
stycket årsredovisningslagen.

14 Senaste lydelse 2007:1462.

15 Senaste lydelse 2010:1526.

background image

9

SFS 2015:818

Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje

meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen årsredovisningsla-
gen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestäm-
melser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra för-
måner från koncernföretag.

5 §

16

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om till-
lämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följ-
ande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § när det gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 § och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncern-

redovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 när det gäller hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket

årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte
behöver upprättas,

4. 4 § när det gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om un-
dertecknande,

b) 3 kap. 4 § denna lag om indelningen av eget kapital,
c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 18 § om lån till ledande befattningshavare,
– 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
– 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
– 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra er-

sättningar,

– 41 § om pensioner och liknande förmåner,
– 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
– 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
– 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
d) 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
e) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
f) 5 kap. 4 § 1 och 3–5 denna lag om avsättningar och eget kapital,
g) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 §

första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens inne-
håll, och

h) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

16 Senaste lydelse 2010:2058.

background image

10

SFS 2015:818

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska för-
valtningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

background image

11

SFS 2015:818

Bilaga 1

17

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital
B. Immateriella tillgångar

I

Goodwill

II

Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II

Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda fö-
retag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernfö-
retag
3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföre-
tag och gemensamt styrda företag
5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga före-
tag som det finns ett ägarintresse i

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar

E.

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Övriga försäkringstekniska avsättningar
6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden

F.

Fordringar
I

Fordringar avseende direkt försäkring

II

Fordringar avseende återförsäkring

III Övriga fordringar

G. Andra tillgångar

17 Senaste lydelse 2004:1177. Ändringen innebär bl.a. att avsnittet med rubriken
”POSTER INOM LINJEN” tas bort.

background image

12

SFS 2015:818

I

Materiella tillgångar och varulager

II

Kassa och bank

III Övriga tillgångar

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II

Förutbetalda anskaffningskostnader

III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I

Aktiekapital eller Garantikapital

II

Överkursfond

III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V

Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. Övriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust
VII Årets resultat

BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Andra avsättningar

1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. Övriga avsättningar

GG. Depåer från återförsäkrare
HH. Skulder

I

Skulder avseende direkt försäkring

II Skulder

avseende

återförsäkring

III Obligationslån
IV Skulder

till

kreditinstitut

V Övriga

skulder

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I

Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

background image

13

SFS 2015:818

Bilaga 2

18

Uppställningsform för resultaträkningen

I. TEKNISK

REDOVISNING

AV

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande
risker, före avgiven återförsäkring (+/-)
d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade
premier och kvardröjande risker (+/-)

2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)
3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring) (+/-)

6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
7. Driftskostnader
8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
9. Förändring i Utjämningsavsättning
10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)

II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)

2. Kapitalavkastning, intäkter
3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar

a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstaga-
ren bär placeringsrisk

aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar

b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar

4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring) (+/-)

18 Senaste lydelse 1999:603.

background image

14

SFS 2015:818

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

a. Livförsäkringsavsättning

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäk-
ringstagaren bär risk

aa) Villkorad återbäring
bb) Fondförsäkringsåtaganden

c. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäk-
ring)

7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
8. Driftskostnader
9. Kapitalavkastning, kostnader
10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar

a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringsta-
garen bär placeringsrisk

aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar

b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4)
13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING

1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)
2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)
3a. Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen
3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)
5a. Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen
5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
6. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)
7. Övriga intäkter
8. Övriga kostnader
9. Bokslutsdispositioner
10. Skatt på årets resultat
11. Övriga skatter
12. Årets resultat

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.