SFS 2016:567 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

160567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 a § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 a §

2

Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en

elektronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 5 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2007:1462.

SFS 2016:567

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.