SFS 2016:949 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

160949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 5 §§ och

8 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha
följande lydelse.

6 kap.

1 §

3

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

10–14 §§ om hållbarhetsrapport.
Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6–8 årsredovisningslagen om upp-

lysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om
förvaltningsberättelsens innehåll.

Försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen
om bolagsstyrningsrapport.

7 kap.

2 §

4

Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2 , rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2015:818.

4 Senaste lydelse 2015:818.

SFS 2016:949

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:949

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

ska räknas in i koncernredovisningen,

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering, och

31 a–31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.
Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföreta-

get anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

5 §

5

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § när det gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncern-

redovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

e) 7 kap. 31 a–31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,
3. 3 § 1, 2 och 4 när det gäller hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket

årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte
behöver upprättas,

4. 4 § när det gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 3 kap. 4 § denna lag om indelningen av eget kapital,
c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 18 § om lån till ledande befattningshavare,
– 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

5 Senaste lydelse 2015:818.

background image

3

SFS 2016:949

– 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
– 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
– 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra er-

sättningar,

– 41 § om pensioner och liknande förmåner,
– 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
– 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
– 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
d) 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
e) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
f) 5 kap. 4 § 1 och 3–5 denna lag om avsättningar och eget kapital,
g) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 §

första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens inne-
håll, och

h) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska för-
valtningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

8 kap.

2 §

6

Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,
15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrap-

port, och

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:36.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.