SFS 2018:803 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

SFS2018-803.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

10 kap.
1 §
2 Finansinspektionens och registreringsmyndighetens beslut enligt

denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2013:452.

SFS 2018:803

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.