SFS 1995:1560 Lag om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 1995:1560 Lag om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 1995_1560 Lag om årsredovisning i försäkringsföretag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om årsredovisning i försäkringsföretag;

SFS 1995:1560
Utkom från trycket
den 29 december 1995

3005

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkrings-

företag avses sådana försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkrings-
bolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på fi-

nansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar
andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av
motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett företag som
är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande
består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får medge undantag från denna lag för sådana försäkringsföretag som får
undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredo-
visningslagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att
den anges gälla för bolag eller aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller moderbolag och dotter-
bolag skall tillämpas på moderföretag och dotterföretag.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Definitioner

3 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
skall tillämpas:

3 § andra stycket om definition av andelar,

4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner, samt
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.

Normgivningsbemyndigande
4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela närmare föreskrifter om

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91. Jfr rådets direktiv 91/674/EEG av

den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföre-
tag (försäkringsredovisningsdirektivet), (EGT nr L374, 31.12.1991, s. 7, Celex
391L0674).

background image

3006

SFS 1995:1560

1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning

i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och

2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta

enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter
som meddelats med stöd av första stycket skall tillämpas i sådana företag
som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § tredje
stycket.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som
meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av

företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam
eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag
6 § För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat
följer av 12 § tredje stycket bokföringslagen (1976:125).

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

�&rsredovisningens upprättande

1 § Utöver årsbokslut enligt 11 § bokföringslagen (1976:125) skall

försäkringsföretag för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning enligt
denna lag.

Om rörelsen omfattar flera försäkringsgrenar skall även en resultatanalys

ingå i årsredovisningen.

�&rsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

1 § andra stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, samt

7 § första och tredje stycket om årsredovisningens undertecknande.

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som

anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den
uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till

bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte
annat framgår.

background image

SFS 1995:1560

�&rsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-

melser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning, sammanslagning

av poster m.m.,

5 § om jämförelsetal,
6 § första stycket om specificering av större periodiseringsposter, samt
9 § första och andra styckena om extraordinära intäkter och kostnader.

Särskilda regler om sammanslagning av poster och åtaganden
3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som

föregås av arabiska siffror gäller inte för posterna upptagna i schemat för
resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som
skall tas upp under �&terförsäkrares andel av försäkringstekniska avsätt-
ningar eller Försäkringstekniska avsättningar.

2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvarsförbindelser,

oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande anges.

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal
4 § Förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver
inte tas upp som ansvarsförbindelse eller åtagande.

4 kap. Värderingsregler

�&rsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-
ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6-8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
14 § om egna aktier,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån,
16 § om avsättningar, samt
17 § första stycket om specificering av vissa större avsättningar.
3007

background image

3008

SFS 1995:1560

Hur värderingsreglerna skall tillämpas på ett försäkringsföretags

tillgångar
2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).

2. 3 § skall tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta

kapitel.

3. 4 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) - utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i
detta kapitel - samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I)
och övriga tillgångar (G.IV) som stadigvarande skall brukas eller innehas.

4. a) 5 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) - utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i
detta kapitel - samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I)
och övriga tillgångar (GIV) som stadigvarande skall brukas eller innehas.

b) 5 § andra stycket skall tillämpas endast på placeringar i koncernföre-

tag och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar än
aktier och andelar (C.III.2-7) samt depåer hos företag som avgivit återför-
säkring (CIV) - utom när tillgångarna värderas till verkligt värde enligt 5 §
i detta kapitel.

c) Sådana andra finansiella placeringstillgångar som utgörs av aktier och

andelar (C.III.l) skall skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på
balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är varaktig.

5. a) 6 och 8 §§ skall tillämpas på placeringstillgångar (C) - utom när de

värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta kapitel - samt på sådana till-
gångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadig-
varande skall innehas eller brukas.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas

- i skadeförsäkringsaktiebolag för ökning av aktiekapitalet genom fond-

emission,

-i skadeförsäkringsföretag för avsättning till en uppskrivningsfond

(AA.III), samt

- i livförsäkringsföretag för avsättning till en uppskrivningsfond (DD.II)

efter medgivande av Finansinspektionen.

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskriv-

ningsfonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § skall tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II),

dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar
(G.IV) som inte stadigvarande skall brukas eller innehas.

9. 12 § skall tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).

Särskilda begränsningsregler för värderingen
3 § Samma värderingsprincip skall tillämpas på alla placeringstillgångar
(C) som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller
som tas upp under Byggnader och mark (C.I).

Periodisering av överkurs och underkurs
4 § Om det belopp som erlagts för räntebärande värdepapper eller
lånefordringar överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på

background image

förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden
periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och

lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses
i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förut-

sättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisnings-
lagen (1995:1554). Om en periodisering underlåts skall upplysning om
förhållandet lämnas i en not.

Värdering av placeringstillgångar till verkligt värde

5 § Placeringstillgångar (C) får, med undantag för aktier och andelar i
koncernföretag och intresseföretag (C.II.l och C.II.3), värderas till verkligt
värde enligt 4 kap. 9§ tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554)
även när detta värde överstiger anskaffningsvärdet. Placeringstillgångar för
vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) skall alltid värderas till
verkligt värde.

6 § Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar värderas till
verkligt värde enligt 5 § skall redovisas som särskilda poster i resultat-
räkningen.

Vinst som uppkommer vid tillämpning av 5 § till följd av att det bokförda

värdet överstiger anskaffningsvärdet skall i balansräkningen sättas av till en
fond för orealiserade vinster.

Om summan av orealiserade vinster vid utgången av ett räkenskapsår är

mindre än vid utgången av det föregående räkenskapsåret, skall fonden för
orealiserade vinster sättas ned i samma mån.

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

7 § Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med ut-

gångspunkt i anskaffningsvärdet, skall upplysningar om en värdering till
verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna skall lämnas fördelade på
de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När
placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt

värde enligt 5 §, skall på samma sätt upplysningar om en värdering med
utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not.

Förutbetalda anskaffningskostnader
8 § Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart
samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång, om
de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

9 § Försäkringstekniska avsättningar (EE) skall tas upp i balans-
räkningen med tillämpning av 7 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen
(1982:713).

Såsom Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

(EE.l) i skadeförsäkringsrörelse, skall tas upp belopp motsvarande premie-
reserven.

Såsom Livförsäkringsavsättning (EE.2) i livförsäkringsrörelse, skall tas

upp belopp motsvarande premiereserven inklusive belopp för tilldelad
återbäring, utom sådan tilldelad återbäring som förfallit till betalning.

95-SFS 1995

3009

SFS 1995:1560

background image

3010

SFS 1995:1560

5 kap. Tilläggsupplysningar

�&rsredovisningslagens tillämpning

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall

årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§ nedan.
Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på

överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller
resultaträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §,
följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,

2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,

4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
5 § om uppskrivningsfond,
7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,

8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,

10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
11 § om ställda säkerheter,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
15 § första stycket och 16 § första stycket om upplysningar om skatt,
17 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 och 19 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

20 § om pensioner och liknande förmåner,
21 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
22 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
23 § om avtal om avgångsvederlag, samt
24 § om uppgift om moderföretag.

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och in-
tresseföretag (CII).

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar
och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.IV) som stadigvarande skall
brukas eller innehas.

2.4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
3. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

4. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

5. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tilläm-

pas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen.

6. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas

om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan

background image

med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen
(1982:713).

7. Utöver upplysningar enligt 17 § skall även uppgift lämnas om medel-

antalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fålttjänstemän och övriga

anställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och special-

ombud i Sverige anges var för sig.

8. Uppgift enligt 19 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga
anställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud
och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Upplysningar om tillgångar

3 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
tillgångar:

1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall

anges.

2. �vriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäkrings-

brev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt,
även i övrigt specificeras till storlek och art.

3. Större belopp i posterna �vriga finansiella placeringstillgångar

(C.III.7) och �vriga tillgångar (G.IV), skall specificeras till storlek och art.

4. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och �&terförsäkrares andel

av förutbetalda anskaffningskostnader (JJ.I) skall anges uppdelade på ska-
deförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.

5. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller

underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellan-
skillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och
summan av underskridande belopp skall anges för sig.

Upplysningar om eget kapital och avsättningar

4 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget
kapital och skulder:

1.I livförsäkringsföretag skall som bundet eget kapital tas upp Aktiekapi-

tal och Garantikapital.

2. I skadeförsäkringsföretag skall eget kapital delas upp i bundet eget

kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapi-
tal skall tas upp Aktiekapital, Garantikapital, �verkursfond, Uppskriv-
ningsfond, Reservfond och Fond för orealiserade vinster. Under fritt eget

kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust
samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

3.I livförsäkringsföretag skall �&terbäringsmedel anges uppdelat på �&ter-

bäringsfond, Uppskrivningsfond, Fond för orealiserade vinster, �vriga
medel och �&rets resultat. Posten �&terbäringsmedel och förändringarna av
posten skall specificeras i en not.

4. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Avsättning för ej in-

tjänade premier och kvardröjande risker (EE.l) uppgår till väsentligt be-
lopp, skall beloppet anges.

5. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall det anges i

en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklings-
resultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade

3011

SFS 1995:1560

background image

3012

SFS 1995:1560

skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för
under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från
föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från

föregående år vid räkenskapsårets slut.

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
resultaträkningens poster:

1.I fråga om skadeförsäkring skall anges

a) premieinkomsten, brutto,
b) premieintäkter, brutto,
c) försäkringsersättningar, brutto,
d) driftskostnader, brutto, samt
e) resultat av avgiven återförsäkring.

Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring,
om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst,
brutto.

2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser
a) olycksfall och sjukdom,
b) motorfordon, ansvar mot tredje man,
c) motorfordon, övriga klasser,
d) sjöfart, luftfart och transport,
e) brand och annan skada på egendom,
f) allmän ansvarighet,
g) kredit och borgen,
h) rättsskydd,
i) assistans, samt

j) övriga försäkringsklasser.

3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om

mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst
skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäk-
ring.

4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande

indelningsgrunder
a) I premier för individuell försäkring,

II gruppförsäkringspremier,

b) I periodiska premier,

II engångspremier,

c) I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

II premier för återbäringsberättigade avtal, samt
III premier för avtal för vilka försäkringstagaren bär placerings-

risken.

5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premiein-

komst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som tecknats
av företaget i

a) Sverige,
b) andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

samt

c) övriga länder.
6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räken-

skapsåret skall anges i en not.

background image

7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke-teknisk redo-

visning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överför-
ingen lämnas i en not.

Upplysningar om koncern- och intresseföretag

6 § Utöver vad som följer av 1 § skall för var och en av posterna under
Fordringar (F) och Skulder (II) uppgifter lämnas om de belopp som avser
koncernföretag och om de belopp som avser intresseföretag.

6 kap. Förvaltningsberättelse och resultatanalys

tillämpning

1 § Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas:

1 § första och andra stycket om förvaltningsberättelsens innehåll, samt

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen
2 § Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen upplys-
ningar lämnas om

1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och

ett av de fem senaste räkenskapsåren, och

2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången

av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys
3 § I resultatanalysen skall, fördelat på försäkringsgrenar, upplysningar

lämnas om försäkringstekniska avsättningar, återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar, intäkter, kostnader och rörelseresultat.

Livförsäkringsföretag skall även lämna upplysningar om återbäringsmed-

lens fördelning på försäkringsgrenar.

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

1 § Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella

holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räken-
skapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer
a v 2 § .

�&rsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-
melser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
3 § första stycket om koncernredovisningens delar,

4 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
5 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncemresultaträkningen,

3013

SFS 1995:1560

�&rsredovisningslagens

background image

3014

SFS 1995:1560

8 § om minoritetsandelar,
9 § om balansdag,

11 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

12 § om elimineringar mellan koncernföretag,

14 § om förändringar i koncernens sammansättning,
15 och 16 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,

17-23

om hur

 dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

24-29

om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas
3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1 a) I stället för vad som sägs i 2 § första stycket 3 skall gälla att moder-

företagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den
lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med Europeiska
gemenskapernas direktiv av den 19 december 1991 (91/674/EEG).

b) I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestäm-

melser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5 och
6 §§ denna lag.

2.I stället för den i 9 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
3. Vad som anges i 11 § första och tredje styckena om att andra värde-

ringsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att
koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas
om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäk-
ringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifi-
ka för försäkringsrörelse. I sådant fall skall upplysning härom lämnas i en

not.

4. Fråga om tillstånd enligt 16 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med

undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1-3 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med

det tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i
koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder

(AA.IV) i skadeförsäkringsföretag och under �&terbäringsmedel (DD) i
livförsäkringsföretag,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för

2 § 1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 24 §§ årsredovisningslagen,
samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1

och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningsla-
gen.

§§

§§

background image

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

1 § Finansinspektionen är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

�&rsredovisningslagens tillämpning

2 § Bestämmelserna i 8 kap. 14 och 15 §§ årsredovisningslagen

(1995:1554) om publicering av årsredovisningen skall tillämpas.

Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap.

15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om

anmärkningar enligt 10 kap. 11 § andra och tredje styckena försäkrings-
rörelselagen (1982:713).

�&rsredovisningens avlämnande till revisorerna

4 § �&rsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till
revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

Ingivande till registreringsmyndighet
5 § Försäkringsföretag skall ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen
och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registrerings-
myndigheten så snart det kan ske efter det att resultaträkningen och
balansräkningen blivit fastställda. På kopian av årsredovisningen skall en
styrelseledamot eller verkställande direktören teckna bevis om att balans-
räkningen och resultaträkningen fastställts med uppgift om fastställelse-

dagen. Beviset skall även innehålla uppgift om stämmans beslut be-
träffande försäkringsföretagets vinst eller förlust.

Kungörande
6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 § har getts in till

registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta i en tidning.

Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

Vite

7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag
som enligt denna lag eller annan författning skall ge in redovisnings-
handling eller revisionsberättelse till Finansinspektionen, kan av inspektio-
nen föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av Finansinspektionen.

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncern-
revisionsberättelse.

9 kap. �verklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 1 kap. 1 § tredje stycket får över-

klagas till regeringen.

3015

SFS 1995:1560

background image

3016

SFS 1995:1560

2 § Finansinspektionens beslut i frågor om

1. medgivande eller tillstånd enligt 4 kap. 2 § 5 och 6, 5 kap. 2 § 4 och

7 kap. 3 § 4,

2. föreläggande enligt 8 kap. 7 § första stycket, samt
3. utdömande av vite enligt 8 kap. 7 § andra stycket, får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLG�&NGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital
B. Immateriella tillgångar

I Goodwill
II Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I Byggnader och mark
II Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

1. Aktier och andelar i koncernföretag

2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,

koncernföretag

3. Aktier och andelar i intresseföretag

4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,

intresseföretag

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar

2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. �vriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. �vriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placerings-

risken

E. �&terförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning
3. Avsättning för oreglerade skador
4. Avsättning för återbäring och rabatter
5. �vriga försäkringstekniska avsättningar
6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär

placeringsrisken

F. Fordringar

I Fordringar avseende direkt försäkring
II Fordringar avseende återförsäkring
III �vriga fordringar

G. Andra tillgångar

I Materiella tillgångar och varulager
II Kassa och bank
III

  Egna aktier

IV �vriga tillgångar

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I Upplupna ränte- och hyresintäkter
II Förutbetalda anskaffningskostnader
III �vriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3017

SFS 1995:1560

background image

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I Aktiekapital eller Garantikapital
II �verkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Andra fonder

1. Reservfond

2. Fond för orealiserade vinster
3. �vriga fonder

V Balanserad vinst eller förlust
VI �&rets resultat

BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. �&terbäringsmedel

I �&terbäringsfond
II Uppskrivningsfond
III Fond för orealiserade vinster
IV �vriga medel
V �&rets resultat

EE Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning
3. Avsättning för oreglerade skador
4. Avsättning för återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. �vriga försäkringstekniska avsättningar

FF. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär

placeringsrisken (före avgiven återförsäkring)

GG. Avsättningar för andra risker och kostnader

1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2. Avsättningar för skatter
3. �vriga avsättningar

HH. Depåer från återförsäkrare
II. Skulder

I Skulder avseende direkt försäkring
II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V �vriga skulder

JJ. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I �&terförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader
II �vriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN

I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för
sig

II �vriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

3018

SFS 1995:1560

background image

3019

SFS 1995:1560

III Ansvarsförbindelser

1. Garantier

2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och

ej har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3. �vriga ansvarsförbindelser

IV �&taganden

1. �&taganden till följd av återköpstransaktioner

2. �vriga åtaganden

background image

SFS 1995:1560

3020

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. EKNISK REDOVISNING AV SKADEF�RS�KRINGSR�RELSE

1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och

kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)

d. �&terförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej

intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)

2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)
3. �vriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) �&terförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) �&terförsäkrares andel (-)

5. Förändring i �vriga försäkringstekniska avsättningar (efter

avgiven återförsäkring) (+/-)

6. �&terbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
7. Driftskostnader
8. �vriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
9. Förändring i Utjämningsavsättning

10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post

III.l)

II. EKNISK REDOVISNING AV LIVF�RS�KRINGSR�RELSE

1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)

2. Kapitalavkastning, intäkter
3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4. �vriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) �&terförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) �&terförsäkrares andel (-)

6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

(efter avgiven återförsäkring) (+/-)
a. Livförsäkringsavsättning

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) �&terförsäkrares andel (-)

T

T

background image

b. �vriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring)

7. �&terbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

8. Driftskostnader

9. Kapitalavkastning, kostnader

10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
11. �vriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post

III.4)

13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II. 13)
3a. Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen
3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post

II.12)

5a. Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen
5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
6. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post

I.2)

7. �vriga intäkter
8. �vriga kostnader
9. Extraordinära intäkter

10. Extraordinära kostnader
11. Bokslutsdispositioner
12. Skatt på årets resultat
13. �vriga skatter
14. �&rets resultat

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gång-

en för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i

11 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) som ersatts genom bestämmel-

se i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen

(1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens
ikraftträdande.

4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträ-

dande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra an-
läggningstillgångar, om det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så
fall skall upplysning om detta lämnas i not.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt
denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554) och 6 kap. 2§ denna lag inte skall tillämpas samt meddela

3021

SFS 1995:1560

III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING

background image

SFS 1995:1560

närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall

lämnas.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

G�RAN PERSSON
(Finansdepartementet)

3022

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.