SFS 1996:1146 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 1996:1146 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 1996_1146 Lag om ändring i lagen (1995_1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1146
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

avses sådana försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som
omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på

finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar
andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag
av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebo-
lag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute-
slutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva
och förvalta andelar i dotterföretag.

1

Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56.

2195

background image

SFS 1996:1146

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får medge undantag från denna lag för sådana försäkringsföretag som får
undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången

i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december

1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

2196

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.