SFS 1998:11 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

SFS 1998_11 Lag om ändring i lagen (1995_1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:11
Utkom från trycket
den 27 januari 1998

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 15 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall

tillämpas:

1 § första-tredje styckena om förvaltningsberättelsens innehåll, samt

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i

fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lars Bergendal

(Finansdepartementet)

43

1

Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56.

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.