SFS 2019:748 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2019:748 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS2019-748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag
avses i denna lag

1. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkrings-

föreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänste-

pensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag på tjänstepensions-

företag ska det som sägs om

1. livförsäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag,
2. försäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag,
3. ömsesidiga försäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,
4. ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,
5. försäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar, och
6. livförsäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar.
Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansi-

ella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande
slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag
eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som
uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotter-
företag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som

får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 20 § samma lag.
Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2015:713.

SFS

2019:748

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:748

2

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.