SFS 2000:44 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

000044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 4 § och 7 kap. 2 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande ly-
delse.

5 kap.

4 §

2

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget

kapital och avsättningar:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som bundet eget

kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Konsoliderings-
fond, Fond för orealiserade vinster och vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2. I skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut

vinst skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital
eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital,
Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för
orealiserade vinster. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller för-
lust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid upp som avdragsposter.

3. I understödsföreningar skall som eget kapital tas upp Fond för orealise-

rade vinster, Övriga fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust
för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

4. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier

och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet
anges.

5. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2)

uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.

6. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall det anges i

en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsre-
sultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador
från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räken-
skapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år,

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1999:1115.

SFS 2000:44

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:44

och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid
räkenskapsårets slut.

7. Villkorad återbäring (EE.1) skall delas upp på avsättningar för vilka

försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.

8. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte
kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 1 a § första
stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och
om de förhållanden som motiverar bedömningen.

9. Livförsäkringsaktiebolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag skall

lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller
förlusttäckning enligt bolagsordningen.

10. Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har garantikapital i annan valuta

än redovisningsvalutan, skall detta räknas om enligt växelkursen på balans-
dagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp
vid räkenskapsårets ingång skall

– i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag

som får dela ut vinst, föras mot Balanserad vinst eller förlust, och

– i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst föras mot

Andra fonder.

7 kap.

2 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § första stycket om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–24 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

3

Senaste lydelse 1999:1114.

background image

3

SFS 2000:44

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.