SFS 2000:75 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2000:75 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
000075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

3

dels

att i 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 § uttrycket ⬝(G.IV)⬝ skall bytas mot

⬝(G.III)⬝,

dels

att 5 kap. 2 § och bilaga 1 skall ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intres-
seföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar
och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall
brukas eller innehas.

2. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
3. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

4. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

5. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tilläm-

pas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen.

6. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas

om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan
med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Jfr rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (försäkringsredovisningsdirektivet)
(EGT L 374, 31.12.1991, s. 7, Celex 391L0674).

3

Senaste lydelse av

4 kap. 2 § 1999:603
5 kap. 3 § 1999:603.

4

Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2000:75

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:75

7. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier skall re-

dovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela
ut vinst.

8. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om medelan-

talet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialom-
bud i Sverige anges var för sig.

9. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och
specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Bilaga 1

5

Uppställningsform för balansräkning

TILLG�&NGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital
B. Immateriella tillgångar

I

Goodwill

II Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,

koncernföretag

3. Aktier och andelar i intresseföretag
4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföretag

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. �vriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. �vriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar

E. �&terförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. �&terbäring och rabatter

5

Senaste lydelse 1999:603.

background image

3

SFS 2000:75

5. �vriga försäkringstekniska avsättningar
6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I Fordringar avseende direkt försäkring
II Fordringar avseende återförsäkring
III �vriga fordringar

G. Andra tillgångar

I Materiella tillgångar och varulager
II Kassa och bank
III �vriga tillgångar

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I Upplupna ränte- och hyresintäkter
II Förutbetalda anskaffningskostnader
III �vriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I Aktiekapital eller Garantikapital
II �verkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra fonder

1. Reservfond
2. Fond för orealiserade vinster
3. �vriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust
VII �&rets resultat

BB. Obeskattade reserver

CC. Efterställda skulder

DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. �&terbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. �vriga försäkringstekniska avsättningar

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-
tagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Avsättningar för andra risker och kostnader

1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. �vriga avsättningar

background image

4

SFS 2000:75

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

GG. Depåer från återförsäkrare

HH. Skulder

I Skulder avseende direkt försäkring
II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V �vriga skulder

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I �&terförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader
II �vriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN

I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för
såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig
II �vriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig
III Ansvarsförbindelser

1. Garantier
2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej har

täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3. �vriga ansvarsförbindelser

IV �&taganden

1. �&taganden till följd av återköpstransaktioner
2. �vriga åtaganden

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. �ldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslu-
tats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.