SFS 2000:75 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

000075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

3

dels

att i 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 § uttrycket ”(G.IV)” skall bytas mot

”(G.III)”,

dels

att 5 kap. 2 § och bilaga 1 skall ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intres-
seföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar
och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall
brukas eller innehas.

2. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
3. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

4. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

5. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tilläm-

pas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen.

6. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas

om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan
med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Jfr rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (försäkringsredovisningsdirektivet)
(EGT L 374, 31.12.1991, s. 7, Celex 391L0674).

3

Senaste lydelse av

4 kap. 2 § 1999:603
5 kap. 3 § 1999:603.

4

Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2000:75

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:75

7. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier skall re-

dovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela
ut vinst.

8. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om medelan-

talet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialom-
bud i Sverige anges var för sig.

9. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och
specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Bilaga 1

5

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital
B. Immateriella tillgångar

I

Goodwill

II Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,

koncernföretag

3. Aktier och andelar i intresseföretag
4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföretag

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar

E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter

5

Senaste lydelse 1999:603.

background image

3

SFS 2000:75

5. Övriga försäkringstekniska avsättningar
6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I Fordringar avseende direkt försäkring
II Fordringar avseende återförsäkring
III Övriga fordringar

G. Andra tillgångar

I Materiella tillgångar och varulager
II Kassa och bank
III Övriga tillgångar

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I Upplupna ränte- och hyresintäkter
II Förutbetalda anskaffningskostnader
III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I Aktiekapital eller Garantikapital
II Överkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra fonder

1. Reservfond
2. Fond för orealiserade vinster
3. Övriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust
VII Årets resultat

BB. Obeskattade reserver

CC. Efterställda skulder

DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-
tagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Avsättningar för andra risker och kostnader

1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. Övriga avsättningar

background image

4

SFS 2000:75

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

GG. Depåer från återförsäkrare

HH. Skulder

I Skulder avseende direkt försäkring
II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V Övriga skulder

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader
II Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN

I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för
såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig
II Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig
III Ansvarsförbindelser

1. Garantier
2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej har

täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3. Övriga ansvarsförbindelser

IV Åtaganden

1. Åtaganden till följd av återköpstransaktioner
2. Övriga åtaganden

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslu-
tats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.