SFS 1999:228 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

990228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

dels

att 9 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 § och 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

avses sådana försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som
omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsva-
rande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handels-
bolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott
som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotter-
företag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får

undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Frågor
om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av prin-
cipiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

9 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för

prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som
avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Senaste lydelse 1996:1146.

SFS 1999:228

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:228

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har

kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen
skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall
pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.

3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt

äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan
som avses under 2.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.