SFS 2004:254 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2004:254 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
040254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 8 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag

2

orden ⬝Patent- och registreringsverket⬝

skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. �renden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i

vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till
Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 8 kap. 1 § 2000:824.

SFS 2004:254

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.