SFS 2020:989 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2020:989 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS2020-989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 och 4 §§ och bilaga 1 till
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande
lydelse.

3 kap.
2 §
2 Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i
3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § första�tredje styckena om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonder,
6 § första stycket om fordran på insatser,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar, och
10 § om specificering av vissa större avsättningar.
Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs

där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla
för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för
sådana poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar
där livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), �&terförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar
(DD och EE).

4 §3 Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget

kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden
överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond
för verkligt värde, Fond för utvecklingsutgifter och vinst eller förlust för
räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragspost.

2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp

i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under
bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksam-

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Senaste lydelse 2015:818.
3 Senaste lydelse 2015:818.

SFS

2020:989

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:989

hetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond,
Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och Fond för
utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller
förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret
tas då upp som avdragsposter.

3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget

kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital
ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden
överkursfond, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapital-
andelsfond och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller
ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller
förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS

2020:989

Bilaga 14

Uppställningsform för balansräkning

TILLG�&NGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital
B. Immateriella tillgångar

I

Goodwill

II Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda fö-

retag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernfö-
retag
3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföre-
tag och gemensamt styrda företag
5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga före-
tag som det finns ett ägarintresse i

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. �vriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. �vriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D.

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar

E. �&terförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. �&terbäring och rabatter
5. �vriga försäkringstekniska avsättningar
6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I

Fordringar avseende direkt försäkring

II Fordringar avseende återförsäkring
III �vriga fordringar

G. Andra tillgångar

I

Materiella tillgångar och varulager

II Kassa och bank
III �vriga tillgångar

4 Senaste lydelse 2015:818.

background image

4

SFS

2020:989

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II Förutbetalda anskaffningskostnader
III �vriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I

Aktiekapital eller Garantikapital

II �verkursfonder

1. Bunden överkursfond
2. Fri överkursfond

III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra fonder

1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. �vriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust
VII �&rets resultat

BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. �&terbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. �vriga försäkringstekniska avsättningar

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Andra avsättningar

1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. �vriga avsättningar

GG. Depåer från återförsäkrare
HH. Skulder

I

Skulder avseende direkt försäkring

II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V �vriga skulder

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I

�&terförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II �vriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.