SFS 1999:603 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

990603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag att 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 och 9 §§, 5 kap. 3–
5 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 4 och 7 §§ samt bilaga 1 och 2 till lagen
skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som fö-

regås av arabiska siffror gäller inte för posterna upptagna i schemat för resul-
taträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som skall tas
upp under Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär place-
ringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E)
eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE).

2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, oå-

terkalleliga åtaganden som innebär risktagande anges.

4 kap.

2 §

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
2. 3 § skall tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta

kapitel.

3. 4 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) – utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta
kapitel – samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och öv-
riga tillgångar (G.IV) som stadigvarande skall brukas eller innehas.

4. a) 5 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) – utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta
kapitel – samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och öv-
riga tillgångar (G.IV) som stadigvarande skall brukas eller innehas.

1

Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227.

SFS 1999:603

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

2

SFS 1999:603

b) 5 § andra stycket skall tillämpas endast på placeringar i koncernföretag

och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar än aktier
och andelar (C.III.2–7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring
(C.IV) – utom när tillgångarna värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta
kapitel.

c) Sådana andra finansiella placeringstillgångar som utgörs av aktier och

andelar (C.III.1) skall skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på
balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är varaktig.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och

skall tillämpas på

placeringstillgångar (C) – utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i
detta kapitel – samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar
och varulager (G.I) som stadigvarande skall innehas eller brukas.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av ak-

tiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivnings-
fond (AA.III).

7

.

7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskriv-

ningsfonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § skall tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II),

dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar
(G.IV) som inte stadigvarande skall brukas eller innehas.

9. 12 § skall tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).

9 §

Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE) skall tas upp i balans-

räkningen med tillämpning av 7 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen
(1982:713).

5 kap.

3 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om till-

gångar:

1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall

anges.

2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäk-

ringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsent-
ligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.

3. Större belopp i posterna Övriga finansiella placeringstillgångar (C.III.7)

och Övriga tillgångar (G.IV), skall specificeras till storlek och art.

4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på tillgångar

för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.

5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återförsäkrares andel av

förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) skall anges uppdelade på skadeför-
säkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.

6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller

underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskill-
naden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och sum-
man av underskridande belopp skall anges för sig.

background image

3

SFS 1999:603

4 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget

kapital och avsättningar:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som bundet eget

kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Konsoliderings-
fond, Fond för orealiserade vinster och vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2. I skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut

vinst skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital
eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital,
Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för
orealiserade vinster. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller för-
lust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid upp som avdragsposter.

3. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier

och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet
anges.

4. Om garanterad återbäring i posten livförsäkringsavsättning (DD.2) upp-

går till väsentligt belopp, skall beloppet anges.

5. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall det anges i en

not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avveck-
lingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade
skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under
räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregå-
ende år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregå-
ende år vid räkenskapsårets slut.

6. Villkorad återbäring (EE.1) skall delas upp på avsättningar för vilka för-

säkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.

7. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som
inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 1 a §
första stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

8. Livförsäkringsföretag skall lämna upplysning om belopp som inte får

användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordningen.

5 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resul-

taträkningens poster:

1. I fråga om skadeförsäkring skall anges
a) premieinkomsten, brutto,
b) premieintäkter, brutto,
c) försäkringsersättningar, brutto,
d) driftskostnader, brutto, samt
e) resultat av avgiven återförsäkring.

Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om
mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst,
brutto.

2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser
a) olycksfall och sjukdom,
b) motorfordon, ansvar mot tredje man,

background image

4

SFS 1999:603

c) motorfordon, övriga klasser,
d) sjöfart, luftfart och transport,
e) brand och annan skada på egendom,
f) allmän ansvarighet,
g) kredit och borgen,
h) rättsskydd,
i) assistans, samt
j) övriga försäkringsklasser.
3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mot-

tagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst
skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäk-
ring.

4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande in-

delningsgrunder

a) I premier för individuell försäkring,

II gruppförsäkringspremier,

b) I periodiska premier,

II engångspremier,

c) I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

II premier för återbäringsberättigade avtal, samt
III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.

5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premie-

inkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som teck-
nats av företaget i

a) Sverige,
b) andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

samt

c) övriga länder.
6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räken-

skapsåret skall anges i en not.

7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke-teknisk redo-

visning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överfö-
ringen lämnas i en not.

6 kap.

3 §

I resultatanalysen skall, fördelat på försäkringsgrenar, upplysningar

lämnas om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares
andel av försäkringstekniska navsättningar (E), intäkter, kostnader och rörel-
seresultat.

7 kap.

4 §

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i koncern-
balansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

background image

5

SFS 1999:603

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

4 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 24 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1

och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisnings-
lagen.

8 kap.

4 §

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till re-

visorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie bolags-
stämma.

7 §

Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag

som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsbe-
rättelse till Finansinspektionen, kan av inspektionen föreläggas vid vite att
fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av Finansinspektionen.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR
A.

Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I Goodwill
II

Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,

koncernföretag

3. Aktier och andelar i intresseföretag
4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,

intresseföretag

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D.

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar

E.

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
1.

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

background image

6

SFS 1999:603

2.

Livförsäkringsavsättning

3.

Oreglerade skador

4.

Återbäring och rabatter

5.

Övriga försäkringstekniska avsättningar

6.

Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär
risk
a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I

Fordringar avseende direkt försäkring

II

Fordringar avseende återförsäkring

III Övriga

fordringar

G. Andra

tillgångar

I

Materiella tillgångar och varulager

II

Kassa och bank

III Egna

aktier

IV Övriga

tillgångar

H.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II Förutbetalda

anskaffningskostnader

III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
AA. Eget kapital

I

Aktiekapital eller Garantikapital

II Överkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra

fonder

1. Reservfond
2. Fond för orealiserade vinster
3. Övriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust
VII Årets resultat

BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade

skador

4. Återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäk-

ringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring).
1.

Villkorad återbäring

2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Avsättningar för andra risker och kostnader

1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. Övriga

avsättningar

background image

7

SFS 1999:603

GG. Depåer från återförsäkrare
HH. Skulder

I

Skulder avseende direkt försäkring

II

Skulder avseende återförsäkring

III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V Övriga

skulder

II.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I

Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN
I

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och
för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

II

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

III Ansvarsförbindelser

1. Garantier
2.

Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej
har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3.

Övriga ansvarsförbindelser

IV Åtaganden

1. Åtaganden till följd av återköpstransaktioner
2. Övriga

åtaganden

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I.

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och

kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)

d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej

intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)

2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)
3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgi-

ven återförsäkring) (+/-)

6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
7. Driftskostnader
8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
9. Förändring i Utjämningsavsättning

background image

8

SFS 1999:603

10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)

II.

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)

2. Kapitalavkastning,

intäkter

3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
3a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkrings-

tagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar

3b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar
4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring) (+/-)
a. Livförsäkringsavsättning

aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för

vilka försäkringstagaren bär risk

aa) Villkorad återbäring
bb) Fondförsäkringsåtaganden

c. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring)

7.

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

8. Driftskostnader
9. Kapitalavkastning,

kostnader

10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
10a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringsta-

garen bär placeringsrisk
aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar

10b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar
11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post

III.4)

13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING

1.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

2.

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)

3a. Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen

background image

9

SFS 1999:603

3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4.

Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)

5a. Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen
5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
6.

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)

7. Övriga

intäkter

8. Övriga

kostnader

9. Extraordinära

intäkter

10. Extraordinära

kostnader

11. Bokslutsdispositioner
12. Skatt på årets resultat
13. Övriga

skatter

14. Årets

resultat

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 samt tillämpas på räken-

skapsår som inleds efter den 31 december 1999.

2. Försäkringsbolag som med stöd av punkten 2 i övergångsbestäm-

melserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713) tillämpar där angivna äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpa
äldre föreskrifter i 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 3–5 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 §
och bilaga 1 och 2 till lagen.

3. Äldre föreskrifter i 4 kap. 2 § 6 gäller för den uppskrivningsfond som

livförsäkringsbolag innehar vid ingången av det räkenskapsår som påbörjats
den 1 januari 2000. Uppskrivningsfonden skall redovisas som bundet eget
kapital, om inte föreskrifterna i 2 skall tillämpas.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.