SFS 2003:773 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

030773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 13 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 2 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 §

och 7 kap. 4 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
2. 3 § skall med undantag för hänvisningarna till 14 a och 14 e §§ tilläm-

pas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta kapitel.

3. 4 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) – utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta ka-
pitel – samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga
tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas.

4. a) 5 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) – utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta
kapitel – samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och öv-
riga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas.

b) 5 § andra stycket skall tillämpas endast på placeringar i koncernföretag

och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar än aktier
och andelar (C.III.2-7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring
(C.IV) – utom när tillgångarna värderas till verkligt värde enligt 5 § i detta
kapitel.

c) Sådana andra finansiella placeringstillgångar som utgörs av aktier och

andelar (C.III.1) skall skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på
balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är varaktig.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och skall tillämpas på

placeringstillgångar (C) – utom när de värderas till verkligt värde enligt 5 § i
detta kapitel – samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar
och varulager (G.I) som stadigvarande skall innehas eller brukas.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

1

Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26.

2

Senaste lydelse 2000:75.

SFS 2003:773

Utkom från trycket
den 25 november 2003

background image

2

SFS 2003:773

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av ak-

tiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivnings-
fond (AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivnings-

fonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § skall med undantag för hänvisningarna till 14 a och 14 e §§ tilläm-

pas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella
tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadig-
varande skall brukas eller innehas.

9. 12 § skall tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).

5 kap.

2 §

3

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intres-
seföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar
och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall
brukas eller innehas.

2. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
3. 5 § skall tillämpas enbart i fråga om uppskrivningsfond.
4. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tilläm-

pas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen.

7. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas

om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan
med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

8. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier skall re-

dovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela
ut vinst.

9. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om medelan-

talet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialom-
bud i Sverige anges var för sig.

10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och
specialombud i Sverige anges för varje grupp.

3

Senaste lydelse 2000:75.

background image

3

SFS 2003:773

6 kap.

1 §

4

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

1 § första, andra och fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

samt

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.

7 kap.

4 §

5

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2

kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i koncern-
balansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

3 och 5 samt hänvisningarna till 5 kap. 8, 9, 18 a och 26 §§ årsredovisnings-
lagen, samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1

och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningsla-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:11.

5

Senaste lydelse 2002:1064.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.