SFS 2000:824 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

000824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 1 och 7 §§ samt 9 kap. 1 §

lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande
lydelse.

8 kap.

1 §

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för försäk-

ringsföretag.

7 §

2

Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag

som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberät-
telse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite
att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

9 kap.

1 §

3

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för

prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar

enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller
dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen
(1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Senaste lydelse 1999:603.

3

Senaste lydelse 1999:228.

SFS 2000:824

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:824

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.