SFS 2022:646 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

SFS2022-646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 7 kap. 1 § lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela närmare föreskrifter om

1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning

i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och

2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta

enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter
som meddelats med stöd av första stycket ska tillämpas i sådana företag som
helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § fjärde stycket.

7 kap.
1 §
Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella hol-
dingföretag som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ska för varje räkenskapsår
upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Johan Hedberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304.

SFS

2022:646

Publicerad
den

1 juni 2022

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.