SFS 2006:873 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

060873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 2 §,

4 kap. 1 §, 5 kap. 1 § samt 7 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningsla-

gen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges
gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som skall tillämpas på större företag

och större koncerner skall tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av
denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar

skall tillämpas på understödsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

3 §

3

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,
4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt
7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra

upplysningar.

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 1999:1114.

3

Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2006:873

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:873

3 kap.

2 §

4

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar,
10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt
13 § om extraordinära intäkter och kostnader.

4 kap.

1 §

5

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
14 f och 14 g §§ om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde, samt
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

5 kap.

1 §

6

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,

4

Senaste lydelse 1999:1114.

5

Senaste lydelse 2004:1178.

6

Senaste lydelse 2004:1177.

background image

3

SFS 2006:873

3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a–4 c §§ om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
11 § om ställda säkerheter,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen skall

samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

7 kap.

2 §

7

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

7

Senaste lydelse 2004:1177.

background image

4

SFS 2006:873

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.