SFS 2004:976 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

040976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

8 kap.

3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap.
15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även innehålla uppgift om an-
märkningar enligt 10 kap. 11 b och 11 c §§ samt 11 d § andra stycket försäk-
ringsrörelselagen (1982:713).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24.

SFS 2004:976

Utkom från trycket
den 23 november 2004

3* SFS 2004:962–990

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.