SFS 2002:1064 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

021064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § och 7 kap. 4 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande ly-
delse.

5 kap.

1 §

2

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
5 § om uppskrivningsfond,
7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
11 § om ställda säkerheter,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

1

Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43.

2

Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2002:1064

Utkom från trycket
den 20 december 2002

background image

2

SFS 2002:1064

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

25 § om avtal om avgångsvederlag, samt
26 § om uppgift om moderföretag.

7 kap.

4 §

3

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i koncern-
balansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

4 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9, 18 a § och 26 §§ årsredovisningslagen,
samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1

och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningsla-
gen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.

2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift

om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:1115.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.