SFS 1999:1114 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

991114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1 kap. 1–3 och 6 §§, 2 kap. 1 och

2 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 2 och 3 §§ samt 8 kap.
2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkrings-

företag avses försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som
omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar
som omfattas av lagen (1972:262) om understödsföreningar. Vid tillämp-
ningen av denna lag skall en understödsförening anses som ett livförsäk-
ringsföretag.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsva-
rande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handels-
bolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott
som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotter-
företag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får

undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undan-
tag får även medges för understödsföreningar som meddelar kapital-
försäkring för dödsfall, om försäkringsförmånerna uppgår till belopp som
inte överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår eller ut-
går som naturaförmån. Detsamma gäller för understödsföreningar som med-
delar annan livförsäkring, om stadgarna medger uttaxering eller nedsättning
av förmåner och premieinkomstens storlek normalt inte överstiger 500 000
euro. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Jfr rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (försäkringsredovisningsdirektivet)
(EGT nr L374, 31.12.1991, s. 7, Celex 391L0674).

3

Senaste lydelse 1999:228.

SFS 1999:1114

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1114

som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av rege-
ringen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

2 §

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen

(1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges gälla
för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar

skall tillämpas på understödsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

3 §

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

3 § andra stycket om definition av andelar,
4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt
7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra

upplysningar.

6 §

För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer

av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).

2 kap.

1 §

4

Om rörelsen i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäk-

ringsbolag omfattar flera försäkringsgrenar eller om rörelsen i en under-
stödsförening omfattar flera verksamhetsgrenar, skall även en resultatanalys
ingå i årsredovisningen.

2 §

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. års-

redovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,
2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, samt
7 § första, femte och sjätte styckena om årsredovisningens underteck-

nande.

3 kap.

2 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-

melser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

4

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

3

SFS 1999:1114

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och samman-

slagning av poster m.m.,

5 § om jämförelsetal,
8 § första stycket om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar,
10 § första stycket om specificering av vissa större avsättningar, samt
13 § första och andra styckena om extraordinära intäkter och kostnader.

4 kap.

1 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
14 § om egna aktier, samt
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

5 kap.

1 §

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
5 § om uppskrivningsfond,
7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
11 § om ställda säkerheter,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

background image

4

SFS 1999:1114

19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag, samt
26 § om uppgift om moderföretag.

2 §

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intres-
seföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar
och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.IV) som stadigvarande skall
brukas eller innehas.

2. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
3. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

4. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

5. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tilläm-

pas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen.

6. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas

om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan
med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

7. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om medelan-

talet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialom-
bud i Sverige anges var för sig.

8. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och
specialombud i Sverige anges för varje grupp.

7 kap.

2 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-

melser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § första stycket om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncern-

balansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,

background image

5

SFS 1999:1114

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredo-

visningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–24 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

3 §

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. a) I stället för vad som sägs i 2 § första stycket 3 skall gälla att moder-

företagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lag-
stiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med Europeiska gemen-
skapernas direktiv av den 19 december 1991 (91/674/EEG).

b) I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmel-

ser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5 och 6 §§
denna lag.

2. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
3. Vad som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värde-

ringsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att kon-
cernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om,
gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringsta-
garnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för
försäkringsrörelse. I sådant fall skall upplysning härom lämnas i en not.

4. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

8 kap.

2 §

5

Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen, samt
16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det räkenskapsår

som inleds närmast efter den 31 december 1999.

3. Understödsföreningar får tillämpa äldre föreskrifter i 29 och 30 §§ la-

gen (1972:262) om understödsföreningar för det första räkenskapsår som in-
leds närmast efter den 31 december 1999. En sådan tillämpning skall anmä-
las till Finansinspektionen före den 1 januari 2000.

4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för den

första årsredovisning som en understödsförening upprättar enligt lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 §
andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om års-

5

Senaste lydelse 1998:1551.

background image

6

SFS 1999:1114

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

redovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare
föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

5. Föreskrifterna i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen skall inte

tillämpas på nedskrivning som en understödsförening har gjort före ikraftträ-
dandet av denna lag.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.