SFS 1999:1115 Lag om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

991115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;

utfärdad 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 §

och 8 kap. 4 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i
stället för dess lydelse enligt lagen (1999:603) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget

kapital och avsättningar:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som bundet eget

kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Konsoliderings-
fond, Fond för orealiserade vinster och vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2. I skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut

vinst skall eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital
eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital,
Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för
orealiserade vinster. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller för-
lust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid upp som avdragsposter.

3. I understödsföreningar skall som eget kapital tas upp Fond för orealise-

rade vinster, Övriga fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust
för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

4. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier

och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet
anges.

5. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2)

uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.

6. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall det anges i en

not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklings-
resultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade ska-
dor från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under rä-
kenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1115

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1115

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år
vid räkenskapsårets slut.

7. Villkorad återbäring (EE.1) skall delas upp på avsättningar för vilka för-

säkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.

8. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som
inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 1 a §
första stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

9. Livförsäkringsaktiebolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag skall

lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller
förlusttäckning enligt bolagsordningen.

6 kap.

3 §

Försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag skall i resul-

tatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäk-
ringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäk-
ringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat. Un-
derstödsföreningar skall lämna upplysningar om intäkter och kostnader för-
delade på verksamhetsgrenar.

7 kap.

4 §

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i koncern-
balansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

4 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1

och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisnings-
lagen.

8 kap.

4 §

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till re-

visorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.