SFS 2004:1177 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2004:1177 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
041177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag

dels att 4 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 3 § skall utgå,
dels att 4 kap. 1, 2, 4�7 och 9 §§, 5 kap. 1, 2, 4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap.

2 och 4 §§, rubriken närmast före 4 kap. 5 § och bilaga 1 skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 5 och 6 §§, samt

närmast före 7 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6�8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första�fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a�14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster, samt
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

1 Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om änd-
ring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om års-
bokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra fi-
nansinstitut samt försäkringsföretag (EGT L 178, 17.7.2003 s. 16, Celex 32003L0051).

3 Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2004:1177

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1177

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
2. 3 § skall tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta

kapitel.

3. 4 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas, utom
när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4. a) 5 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I)
och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 5 § andra stycket skall tillämpas endast på placeringar i koncernföretag

och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1�7)
samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och skall tillämpas på

placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella
tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande skall innehas eller brukas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av ak-

tiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivnings-
fond (AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivnings-

fonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § skall tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II),

dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar
(G.III) som inte stadigvarande skall brukas eller innehas, utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

9. 12 § skall tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens

medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag
som det hänvisas till i den bestämmelsen.

11. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är

förenligt med 14 a §.

12. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placerings-

risken (D) skall alltid tas upp till sitt verkliga värde.

4 §

Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar

som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisnings-
lagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhål-
las på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden
periodiseras.

4 Senaste lydelse 2003:773.

background image

3

SFS 2004:1177

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och

lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i
första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förut-

sättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisnings-
lagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet läm-
nas i en not.

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

5 §

Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till

sitt verkliga värde även av andra försäkringsföretag än sådana företag som
avses i 3 kap. 4 a § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i

en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under
Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt.

6 §

5

Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt

verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap. 14 a eller 14 e §§ årsredovis-
ningslagen (1995:1554) skall redovisas som särskilda poster i resultaträk-
ningen, om inte värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt
värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag.

7 §

Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångs-

punkt i anskaffningsvärdet, skall upplysningar om en värdering till verkligt
värde lämnas i en not. Upplysningarna skall lämnas fördelade på de i balans-
räkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstill-
gångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 §
denna lag eller 4 kap. 14 a eller 14 e §§ årsredovisningslagen (1995:1554),
skall på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i an-
skaffningsvärdet lämnas i en not.

9 §

6

De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall motsvara

belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla alla åtaganden som
skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkrings-
avtal.

5 kap.

1 §

7

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall års-

redovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3�6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

5 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

6 Senaste lydelse 1999:603.

7 Senaste lydelse 2004:585.

background image

4

SFS 2004:1177

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a §, 4 b § första�tredje styckena och 4 c § om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,
11 § om ställda säkerheter,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19�21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag.

2 §

8

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 2 § skall det anges

vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.

2. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intres-
seföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels immateriella till-

gångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar
och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall
brukas eller innehas.

3. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).
4. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter skall tilläm-

pas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen.

7. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare skall tillämpas

om företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan
med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

8 Senaste lydelse 2003:773.

background image

5

SFS 2004:1177

8. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier skall re-

dovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela
ut vinst.

9. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om medelan-

talet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och special-
ombud i Sverige anges var för sig.

10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och
specialombud i Sverige anges för varje grupp.

4 §

9

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om eget

kapital och avsättningar:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som bundet eget

kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, �verkursfond, Konsoliderings-
fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och vinst eller förlust för
räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst skall eget kapital delas upp

i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bun-
det eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Garantikapital, �verkursfond,
Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för verkligt
värde. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder,
var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räken-
skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp
som avdragsposter.

3. I skadeförsäkringsföretag skall eget kapital delas upp i bundet eget ka-

pital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital
skall tas upp Aktiekapital, Garantikapital, �verkursfond, Uppskrivnings-
fond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller an-
samlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller för-
lust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust
för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. I understödsföreningar skall som eget kapital tas upp Fond för verkligt

värde, �vriga fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

5. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier

och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet
anges.

6. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2)

uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.

7. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall det anges i

en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklings-
resultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade ska-
dor från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under rä-
kenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående
år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år
vid räkenskapsårets slut.

9 Senaste lydelse 2000:44.

background image

6

SFS 2004:1177

8. Villkorad återbäring (EE.1) skall delas upp på avsättningar för vilka

försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.

9. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som
inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 1 a §
första stycket och 12

kap. 2

§ tredje stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

10. Livförsäkringsaktiebolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag skall

lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller
förlusttäckning enligt bolagsordningen.

11. Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har garantikapital i annan valuta

än redovisningsvalutan, skall detta räknas om enligt växelkursen på balans-
dagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp
vid räkenskapsårets ingång skall

� i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag

som får dela ut vinst, föras mot Balanserad vinst eller förlust, och

� i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst föras mot

Andra fonder.

6 §

Utöver vad som följer av 1 § skall för var och en av posterna under

Fordringar (F) och Skulder (HH) uppgifter lämnas om de belopp som avser
koncernföretag och om de belopp som avser intresseföretag.

6 kap.

1 §

10

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll, samt
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.

7 kap.

2 §

11

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § första stycket om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

10 Senaste lydelse 2003:773.

11 Senaste lydelse 2000:44.

background image

7

SFS 2004:1177

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18�23 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25�30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

4 §

12

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2

kap. 1�3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp i koncern-
balansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

5 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9, 18 a och 26 §§ årsredovisningslagen,
samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1

och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisnings-
lagen.

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

5 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder

13 skall tillämpa enbart

följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovis-

ning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
3. 3 § 1 a och b samt 3 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första

stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovis-
ning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisnings-

lagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om un-
dertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

12 Senaste lydelse 2003:773.

13 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

background image

8

SFS 2004:1177

� 20 § första stycket 1 och andra stycket samt 21 § om löner, ersättningar

och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplys-

ningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
e) 5 kap. 4 § 1�3, 5 och 7�9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll,
samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

6 §

Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta kon-
cernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder.
I sådant fall tillämpas 5 §.

background image

9

SFS 2004:1177

Bilaga 1

14

Uppställningsform för balansräkning

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

AA.

Eget kapital

I

Aktiekapital eller Garantikapital

II

�verkursfond

III

Uppskrivningsfond

IV

Konsolideringsfond

V

Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. �vriga fonder

VI

Balanserad vinst eller förlust

VII

�&rets resultat

BB.

Obeskattade reserver

CC.

Efterställda skulder

DD.

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. �&terbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. �vriga försäkringstekniska avsättningar

EE.

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäk-
ringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden

FF.

Andra avsättningar

1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. �vriga avsättningar

GG.

Depåer från återförsäkrare

HH

Skulder

I

Skulder avseende direkt försäkring

II

Skulder avseende återförsäkring

III

Obligationslån

IV

Skulder till kreditinstitut

V

�vriga skulder

14 Senaste lydelse 2000:75.

background image

10

SFS 2004:1177

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I �&terförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader
II �vriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004.

2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de re-

dovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredo-
visningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.

3. �ldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 5 §§ får tillämpas för räken-

skapsår som avslutas senast den 31 december 2006.

4. Företag som tillämpar punkten 3 skall tillämpa 4 kap. 3 och 6 §§, 5 kap.

4 § samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.