SFS 2004:1178 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2004:1178 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
041178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande ly-
delse.

4 kap.

1 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,
3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6�8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första�fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a�14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,
14 f och 14 g §§ om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde, samt
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

2 §

4

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).

1 Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om
ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om års-
bokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finans-
institut samt försäkringsföretag (EGT L 178, 17.7.2003 s. 16, Celex 32003L0051).

3 Senaste lydelse 2004:1177.

4 Senaste lydelse 2004:1177.

SFS 2004:1178

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1178

2. 3 § skall tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta

kapitel.

3. 4 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placerings-

tillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas, utom
när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4. a) 5 § skall tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels place-

ringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I)
och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller innehas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 5 § andra stycket skall tillämpas endast på placeringar i koncernföretag

och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1�7)
samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och skall tillämpas på

placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella
tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande skall innehas eller brukas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas

upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av ak-

tiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivnings-
fond (AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivnings-

fonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

8. 9 § skall tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II),

dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar
(G.III) som inte stadigvarande skall brukas eller innehas, utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

9. 12 § skall tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens

medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag
som det hänvisas till i den bestämmelsen.

11. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är

förenligt med 14 a §.

12. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsris-

ken (D) skall alltid tas upp till sitt verkliga värde.

13. 14 f och 14 g §§ får om det finns särskilda skäl och efter Finansin-

spektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än så-
dana företag som det hänvisas till i de bestämmelserna.

6 §

5

Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt

verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap. 14 a, 14 e eller 14 f §§ årsre-
dovisningslagen (1995:1554) skall redovisas som särskilda poster i resultat-
räkningen, om inte värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt
värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket eller 14 g § andra stycket samma
lag.

5 Senaste lydelse 2004:1177.

background image

3

SFS 2004:1178

7 §

6

Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångs-

punkt i anskaffningsvärdet, skall upplysningar om en värdering till verkligt
värde lämnas i en not. Upplysningarna skall lämnas fördelade på de i balans-
räkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstill-
gångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 §
eller 4 kap. 14 a, 14 e eller 14 f §§ årsredovisningslagen (1995:1554), skall
på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaff-
ningsvärdet lämnas i en not.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2004:1177.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.