SFS 1998:1551 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

981551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

8 kap.

2 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
skall tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen, samt
16 § andra stycket om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1551
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.