SFS 2010:688 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

100688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 7 kap. 2 och 5 §§ lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser

om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska

räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

5 §

4

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om änd-
ring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för
medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L
164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2009:36.

4 Senaste lydelse 2009:36.

SFS 2010:688

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:688

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncern-

redovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens sys-

tem för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket

årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte
behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
– 12 § om lån till ledande befattningshavare,
– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,
– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
– 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupp-

lysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

background image

3

SFS 2010:688

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.