SFS 2010:1264 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

101264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

avses försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas
av försäkringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar som om-
fattas av lagen (1972:262) om understödsföreningar. Vid tillämpningen av
denna lag ska en understödsförening anses som ett livförsäkringsföretag.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av mot-
svarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett han-
delsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så
gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i
dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får

undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undan-
tag får även medges för understödsföreningar som meddelar kapitalförsäk-
ring för dödsfall, om försäkringsförmånerna uppgår till belopp som inte
överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår eller utgår
som naturaförmån. Detsamma gäller för understödsföreningar som meddelar
annan livförsäkring, om stadgarna medger uttaxering eller nedsättning av
förmåner och premieinkomstens storlek normalt inte överstiger 500 000
euro. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden
som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av reger-
ingen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 1999:1114.

SFS 2010:1264

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1264

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.