SFS 2010:2058 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag / SFS 2010:2058 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
102058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag

dels att 8 kap. 3 §

2 ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2 och 4 §§, 6 kap.

3 § samt 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkrings-
föreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsva-
rande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handels-
bolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott
som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotter-
företag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får

undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.
Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. �renden som är
av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

2 §

4

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gäl-
la för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag

och större koncerner ska tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av
denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2004:976.

3 Senaste lydelse 1999:1114.

4 Senaste lydelse 2006:873.

SFS 2010:2058

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2058

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar

ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om
inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska
även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna
lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

2 kap.

1 §

5

Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera försäkringsgrenar,

ska även en resultatanalys ingå i årsredovisningen.

3 kap.

2 §

6

Med beaktande av det som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser

om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och samman-

slagning av poster m.m.,

5 § första�tredje styckena om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonden,
6 § första stycket om fordran på insatser,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar,
10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt
13 § om extraordinära intäkter och kostnader.

5 kap.

2 §

7

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 2 § ska det anges

vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.

2. a) 3 § första stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),

dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och
intresseföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena ska tillämpas på dels immateriella

tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella
tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som
stadigvarande ska brukas eller innehas.

3. 4 § ska tillämpas på byggnader och mark (C.I).

5 Senaste lydelse 1999:1114.

6 Senaste lydelse 2006:873.

7 Senaste lydelse 2004:1177.

background image

3

SFS 2010:2058

4. 7 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven

återförsäkring.

5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter ska tillämpas

endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen.

7. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier ska

redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får
dela ut vinst.

8. Utöver upplysningar enligt 18 § ska även uppgift lämnas om medelan-

talet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialom-
bud i Sverige anges var för sig.

9. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till an-

ställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga an-
ställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och
specialombud i Sverige anges för varje grupp.

4 §

8

Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om eget

kapital och avsättningar:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget

kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapi-
tal, �verkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond,
Fond för verkligt värde och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i

bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet
eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital,
Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och
Fond för verkligt värde. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller för-
lust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid upp som avdragsposter.

3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapi-

tal och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska
tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser,
Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget ka-
pital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad
vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad för-
lust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier

och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet
anges.

5. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2)

uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

6. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en

not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklings-

8 Senaste lydelse 2004:1177.

background image

4

SFS 2010:2058

resultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade
skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under
räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från före-
gående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregå-
ende år vid räkenskapsårets slut.

7. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar för vilka för-

säkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.

8. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte
kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) och 17

kap. 3 § tredje stycket aktie-

bolagslagen (2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedöm-
ningen.

9. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får an-

vändas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller
stadgar.

10. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta

än redovisningsvalutan, ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid
räkenskapsårets ingång ska

� i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag

som får dela ut vinst samt försäkringsföreningar som får dela ut vinst, föras
mot Balanserad vinst eller förlust, och

� i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäk-

ringsföreningar som inte får dela ut vinst föras mot Andra fonder.

6 kap.

3 §

9

Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på försäkrings-

grenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och
EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter,
kostnader och rörelseresultat.

7 kap.

5 §

10

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 § och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när kon-

cernredovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens

system för intern kontroll och riskhantering,

9 Senaste lydelse 1999:1115.

10 Senaste lydelse 2010:1526.

background image

5

SFS 2010:2058

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap.12 § första stycket

årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte
behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredo-

visningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 §
om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 och andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
e) 5 kap. 4 § 1�4 och 6�8 denna lag om eget kapital och avsättningar,
f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll,
samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberät-

telsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på räkenskapsår

som inleds efter den 31 december 2010.

2. �ldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas för understödsföreningar

som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) tillämpar lagen (1972:262) om understöds-
föreningar.

3. Medel som i ett försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst har tillförts

överkursfonden före den 1 april 2011 utgör även därefter bundet eget kapi-
tal. I årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter den 31 december
2010 ska de tas upp under reservfonden.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.