SFS 2007:554 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

070554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av re-

dovisningsvaluta i finansiella företag skall ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1.

försäkringsbolag

: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbo-

lag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.

understödsförening

: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262)

om understödsföreningar,

3.

kreditinstitut

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

4.

finansiellt företag

: de företag som anges i 1–3 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värdepappers-

marknaden och

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

5.

finansiell företagsgrupp

: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av
företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33
samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp skall tillämpas, och

6.

koncern

: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:1381.

SFS 2007:554

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:554

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.